Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Thông tin cần biếtChủ Nhật, Ngày 26/04/2020, 10:00

Triển khai thực hiện Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT và Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

 

Ngày 06/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, trong đó khoản 1, khoản 3, khoản 4, điều 53 quy định:
“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
3. Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 6, Điều 46, Điều 47 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
4. Đối với các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm định, quyết định đầu tư và tổ chức quản lý thực hiện theo quy định của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.”
Ngày 05/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và bãi bỏ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
Ngày 24/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 09/4/2020, thay thế Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010; Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 09/4/2020, thay thế Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011.
Tham khảo chi tiết, cụ thể như sau:
 

 


Số lượt người xem: 10Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE