Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Thông tin khen thưởngThứ 6, Ngày 10/01/2014, 15:05

Bảng chấm điểm Công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

STT
Các chỉ tiêu
Điểm chuẩn
Điểm
tự chấm
Điểm
Ban TĐKT/ TP chấm
I. Công tác chỉ đạo
25
25
 
1
Ban hành các văn bản chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, xác thực
10
10
 
2
Kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng; đã xây dựng và thực hiện tốt theo Qui chế hoạt động; có phân công thành viên Hội đồng kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng.
5
5
 
3
Ban hành văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng kịp thời.
5
5
 
4
Xây dựng các qui định về thi đua, khen thưởng.
5
5
 
II. Công tác thi đua
35
35
 
5
Tổ chức triển khai các Kế hoạch thực hiện các phong trào do Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Thành phố và địa phương phát động.
10
10
 
6
Đối mới nội dung, hình thức thi đua; sơ, tổng kết phong trào
5
5
 
7
Tổ chức tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến.
10
10
 
8
Củng cố tổ chức và hoạt động Cụm, Khối thi đua trực thuộc
5
5
 
9
Tham gia thực hiện tốt Qui chế hoạt động Cụm thi đua IV
5
5
 
III. Công tác khen thưởng
15
14
 
10
Hồ sơ trình khen thưởng cấp Nhà nước đảm bảo đúng tiêu chuẩn và các thủ tục theo qui định
5
5
 
11
Thực hiện tốt công tác khen thưởng chuyên đề, đột xuất
2
2
 
12
Tỷ lệ khen thưởng cá nhân không phải là lãnh đạo đạt từ 30% trở lên
5
5
 
13
Tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác khen thưởng kháng chiến
3
2
 
IV. Công tác bộ máy và tập huấn nghiệp vụ
10
9,5
 
14
Kiện toàn bộ máy thi đua, khen thưởng
2
2
 
15
Có phân công cán bộ chuyên trách thi đua, khen thưởng
2
2
 
16
Có 100% cán bộ kiêm nhiệm công tác thi đua, khen thưởng
2
2
 
17
Tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng do Trung ương và Thành phố tổ chức
2
2
 
18
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn
2
1,5
 
V. Công tác khác
15
13,5
 
19
Đảng bộ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh
3
2
 
20
Có giải pháp công tác thi đua, khen thưởng hiệu quả
3
2,5
 
21
Thực hiện tốt công tác kiểm tra, không có đơn thư vượt cấp
3
3
 
22
Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác thi đua, khen thưởng
2
2
 
23
Thực hiện tốt công tác lưu trữ, quản lý hiện vật khen thưởng
2
2
 
24
Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo
2
2
 
Tổng cộng
100
97
 


Số lượt người xem: 555Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE