Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Thông tin báo cáo thống kêThứ 4, Ngày 12/02/2014, 09:25

Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2013

(Thống kê tiêu chí đạt được)
- Xã Tân Nhựt: đạt 19/19 tiêu chí: (1) Qui hoạch, (2) Giao thông, (3) Thủy lợi, (4) điện, (5) Trường học, (6) Cơ sở vật chất văn hóa, (7) chợ, (8) bưu điện, (9) Nhà ở dân cư, (10) Thu nhập, (11) Hộ nghèo, (12) Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, (13) hình thức tổ chức sản xuất, (13) Hình thức tổ chức sản xuất, (14) Giáo dục, (15) Y tế, (16) văn hóa, (17) Môi trường, (18) Hệ thống tổ chức chính trị, (19) an ninh trật tự xã hội. Tiếp tục xây dựng kế hoạch nâng chất và giữ vững 19 tiêu chí đạt được.
- Xã Bình Chánh: hoàn thành 14 tiêu chí, tăng 04 tiêu chí so với lúc khảo sát xây dựng đề án: (1) Qui hoạch, (3) Thủy lợi, (4) Điện, (6) Cơ sở vật chất văn hóa, (7) Chợ, (8) Bưu điện, (9) Nhà ở dân cư, (11) Hộ nghèo, (12) Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm, (13) Hình thức tổ chức sản xuất, (15) Y tê, (16) Vă hóa, (18) Hệ thống tổ chức chính trị, (19) An ninh trật tự xã hội, phấn đấu năm 2014 hoàn thành thêm 05 tiêu chí (19/19).
- Xã Bình Lợi: đạt 10/19 tiêu chí, tăng 04 tiêu chí so với lúc khảo sát xây dựng đề án: (1) Qui hoạch, (4) Điện, (7) Chợ, (8) Bưu điện, (11) Hộ nghèo, (12) Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm, (13) Hình thức tổ chức sản xuất, (15) Y tế, (16) Vă hóa, (19) An ninh trật tự xã hội, phấn đấu năm 2013 đạt thêm 06 tiêu chí (16/19).
- Xã Đa Phước: hoàn thành 13/19 tiêu chí, tăng 06 tiêu chí so với lúc khảo sát xây dựng đề án: (1) Qui hoạch, (4) Điện, (5) Trường học, (8) Bưu điện, (9) Nhà ở dân cư, (11) Hộ nghèo, (12) Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm, (13) Hình thức tổ chức sản xuất, (15) Y tê, (16) Văn hóa, (17) Môi trường, (18) Hệ thống tổ chức chính trị, (19) An ninh trật tự xã hội, phấn đấu năm 2014 đạt thêm 04 tiêu chí (17/19).
- Xã Qui Đức: hoàn thành 13/19 tiêu chí, tăng 05 tiêu chí so với lúc khảo sát xây dựng đề án:(1) Qui hoạch, (4) Điện, (8) Bưu điện, (7) Chợ nông thôn, (11) Hộ nghèo, (12) Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm, (13) Hình thức tổ chức sản xuất, (14) Giáo dục, (15) Y tế, (16) Vă hóa, (17) Môi trường, (18) Hệ thống tổ chức chính trị, (19) An ninh trật tự xã hội, phấn đấu năm 2014 đạt thêm 03 tiêu chí (16/19).
- Xã Hưng Long: hoàn thành 10/19 tiêu chí, tăng 04 tiêu chí so với lúc khảo sát xây dựng đề án: (1) Qui hoạch, (3) Thủy lợi, (4) Điện, (7) Chợ, (8) Bưu điện, (11) Hộ nghèo, (13) Hình thức tổ chức sản xuất, (16) Văn hóa, (18) Hệ thống tổ chức chính trị, (19) An ninh trật tự xã hội, phấn đấu năm 2014 đạt thêm 05 tiêu chí (15/19).
- Xã Phong Phú: hoàn thành 10/19 tiêu chí, tăng 03 tiêu chí so với lúc khảo sát xây dựng đề án: (1) Qui hoạch, (4) điện, (7) chợ, (8) bưu điện, (11) Hộ nghèo, (12) tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, (13) hình thức tổ chức sản xuất, (16) văn hóa, (18) Hệ thống tổ chức chính trị, (19) an ninh trật tự xã hội, phấn đấu năm 2014 đạt thêm 05 tiêu chí (15/19).
- Xã An Phú Tây: hoàn thành 11/19 tiêu chí, tăng 08 tiêu chí so với lúc khởi điểm xây dựng đề án: (1) Qui hoạch, (4) điện, (8) bưu điện, (7) Chợ nông thôn, (9) Nhà ở dân cư, (11) Hộ nghèo, (12) tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, (13) hình thức tổ chức sản xuất, (15) Y tế, (18) Hệ thống tổ chức chính trị, (19) An ninh trật tự, phấn đấu năm 2014 đạt thêm 05 tiêu chí (16/19).
- Xã Tân Kiên: hoàn thành 09/19 tiêu chí, tăng 04 tiêu chí so với lúc khảo sát xây dựng đề án: (1) Qui hoạch, (4) điện, (7) Chợ, (8) bưu điện, (11) hộ nghèo, (13) Hình thức tổ chức sản xuất, (15) Y tế, (17) Môi trường, (19) an ninh trật tự xã hội, phấn đấu năm 2014 đạt thêm 05 tiêu chí (14/19).
- Xã Phạm Văn Hai: hoàn thành 11/19 tiêu chí, tăng 04 tiêu chí so với lúc khảo sát xây dựng đề án: (1) Qui hoạch, (4) điện, (7) chợ, (8) bưu điện, (12) tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, (13) Hình thức tổ chức sản xuất, (14) Giáo dục, (15) Y tế, (16) văn hóa, (18) hệ thống tổ chức chính trị, (19) an ninh trật tự xã hội, phấn đấu năm 2014 đạt thêm 04 tiêu chí (15/19).
- Xã Lê Minh Xuân: hoàn thành 11/19 tiêu chí, tăng 02 tiêu chí so với lúc khảo sát xây dựng đề án: (1) Qui hoạch, (3) thủy lợi, (4) điện, (7) chợ, (8) bưu điện, (12) tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, (13) hình thức tổ chức sản xuất, (15) y tế, (16) văn hóa, (18) Hệ thống tổ chức chính trị, (19) an ninh trật tự xã hôi, phấn đấu năm 2014 đạt thêm 05 tiêu chí (16/19).
- Xã Vĩnh Lộc A: hoàn thành 10/19 tiêu chí, tăng 04 tiêu chí so với lúc khảo sát xây dựng đề án: (3) Thủy lợi, (4) điện, (7) Chợ, (8) bưu điện, (10) Thu nhập, (11) hộ nghèo, (12) tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, (13) hình thức tổ chức sản xuất, (15) y tế, (19) An ninh trật tự xã hội, phấn đấu năm 2014 đạt thêm 05 tiêu chí (15/19).
Xã Vĩnh Lộc B: hoàn thành 09/19 tiêu chí, tăng 04 tiêu chí so với lúc khảo sát xây dựng đề án: (4) điện, (5) trường học, (7) chợ nông thôn, (8) bưu điện, (11) hộ nghèo, (12) tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, (13) Hình thức tổ chức sản xuất, (15) Y tế, (19) An ninh trật tự, phấn đấu năm 2014 đạt thêm 05 tiêu chí (14/19).
- Xã Tân Qúy Tây: hoàn thành 14/19 tiêu chí, tăng 04 tiêu chí so với lúc khảo sát xây dựng đề án: (1) Qui hoạch, (4) điện, (7) chợ nông thôn, (8) bưu điện, (9) nhà ở dân cư, (11) Hộ nghèo, (12) tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, (13) hình thức tổ chức sản xuất, (14) Giáo dục, (15) y tế, (16) văn hóa, (17) Môi trường, (18) hệ thống tổ chức chính trị, (19) an ninh trật tự xã hội, phấn đấu năm 2014 đạt thêm 04 tiêu chí (18/19).

Số lượt người xem: 256Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE