Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Thông tin báo cáo thống kêThứ 4, Ngày 25/03/2015, 16:00

Tình hình thực hiện Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá quý I năm 2015 và phương hướng thực hiện đến cuối năm 2015

dân huyện Bình Chánh báo cáo tình hình thực hiện Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá quý I năm 2015 và phương hướng thực hiện đến cuối năm 2015, như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
1. Thực hiện Quyết định số 7922/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc phê duyệt Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá huyện Bình Chánh, giai đoạn 2009 - 2015; Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá Huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về thực hiện Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014 - 2015;
2. Bên cạnh đó, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Thường trực Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá Huyện đã ban hành Kế hoạch số 74/KH-LĐTBXH-GN ngày 13 tháng 01 năm 2015 về giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá năm 2015.
Thường trực Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá huyện Bình Chánh thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý với cán bộ Chuyên trách Giảm nghèo các xã, thị trấn và thành viên Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá Huyện. Qua đó, kịp thời phối hợp với các thành viên Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá Huyện nhằm chỉ đạo Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá các xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác giảm nghèo và xây dựng kế hoạch giảm nghèo tại địa phương hàng năm.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền, tập huấn trong công tác giảm nghèo: Đã cấp 320 bản tin tuyên truyền cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo hiểu rõ mục đích ý nghĩa của Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá. Phối hợp với Đài Truyền thanh Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền trên Tuần tin Bình Chánh;  tuyên truyền trong các đợt dự giải ngân Quỹ Xóa đói giảm nghèo tại các xã, thị trấn về các chính sách an sinh xã hội, những giải pháp hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.
Ngoài ra Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá các xã, thị trấn đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác truyền thông vận động, tăng cường nội lực, tích cực triển khai kế hoạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về những nhu cầu thiết thực như xây dựng nhà tình thương, sửa chữa chống dột và các chính sách an sinh xã hội khác giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng thu nhập.
 
2. Về công tác quản lý hộ nghèo
Thực hiện Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 2014 - 2015.
a) Tổng số hộ nghèo đầu năm 2015 có mức thu nhập từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống là 3.182 hộ, chiếm tỷ lệ 2,28% so với tổng số hộ dân toàn Huyện; trong đó hộ nghèo có mức thu nhập từ 12 triệu đồng/người/năm trở xuống là 279 hộ, với 1.151 nhân khẩu; Hộ nghèo có mức thu nhập trên 12 - 16 triệu đồng/người/năm là 2.903 hộ, với 13.443 nhân khẩu.
* Công tác phúc tra, kiểm tra hiệu quả nâng thu nhập hộ nghèo quý I năm 2015, kết quả như sau:
- Hộ nghèo vượt chuẩn lên trên 16 triệu đồng/người/năm là 322 hộ, đạt 32,2% so với kế hoạch đến 30/4/2015, trong đó:  
+ Nâng mức thu nhập lên trên 16 - 21 triệu đồng/người/năm: 218 hộ.
+ Nâng mức thu nhập lên trên 21 triệu đồng/người/năm: 98 hộ.
+ Hộ bán nhà, bỏ địa phương, trùng tên trong danh sách: 6 hộ.
- Nguyên nhân vượt chuẩn nghèo:
+ Có việc làm ổn định: 314 hộ.
+ Tăng thu nhập đột xuất (nhận tiền hỗ trợ bồi thường) : 02 hộ.
+ Nguyên nhân khác: 06 hộ.
* Tổng số hộ nghèo có mức thu nhập bình quân từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống còn lại là 2.860 hộ, chiếm tỷ lệ 2,05% so với tổng số hộ dân toàn Huyện.
b) Tổng số hộ cận nghèo đầu năm 2015 có mức thu nhập từ trên 16 - 21 triệu đồng/người/năm là 6.743 hộ, chiếm tỷ lệ 4,83% so với tổng số hộ dân toàn Huyện, trong đó:
- Hộ cận nghèo có mức thu nhập từ trên 16 - 18 triệu đồng/người/năm là 4.337 hộ, với 19.610 nhân khẩu.
- Hộ cận nghèo có mức thu nhập từ trên 18 - 21 triệu đồng/người/năm là 2.406 hộ, với 10.903 nhân khẩu.
* Công tác phúc tra, kiểm tra hiệu quả nâng thu nhập hộ cận nghèo quý I năm 2015, kết quả như sau:
- Hộ cận nghèo vượt chuẩn lên trên 21 triệu đồng/người/năm là 291 hộ, đạt 14,6% so với kế hoạch năm, trong đó: 
+ Nâng mức thu nhập lên trên 21 triệu đồng/người/năm: 290 hộ.
+ Hộ bán nhà, bỏ địa phương, trùng tên trong danh sách: 01 hộ.
- Nguyên nhân vượt chuẩn nghèo:
+ Có việc làm ổn định: 290 hộ.
+ Nguyên nhân khác: 01 hộ.
* Tổng số hộ cận nghèo có mức thu nhập bình quân từ trên 16 - 21 triệu đồng/người/năm sau khi nâng chuẩn, vượt chuẩn còn lại là 6.670 hộ, chiếm tỷ lệ 4,78% so với tổng số hộ dân toàn Huyện.
3. Về công tác quản lý nguồn vốn giảm nghèo
a) Về quản lý và sử dụng nguồn vốn:Tổng nguồn vốn giảm nghèo hiện nay là 16.730.834.324 đồng, trong đó, nguồn vốn thành phố phân bổ là 11.356.000.000 đồng, ngân sách Huyện bổ sung quỹ là 2.938.000.000 đồng, nguồn vốn vận động Huyện và xã là 2.298.384.200 đồng, lãi tiền gởi ngân hàng nhập quỹ là 138.450.124 đồng.
- Đến nay đã phân bổ vốn cho 16 xã, thị trấn, với số tiền là 16.431.880.500 đồng và giải quyết cho 1.900 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay.
b) Tình hình cho vay, thu nợ  đến ngày 28/02/2015:
- Đã thu hồi vốn đến hạn 55 hộ, số tiền: 229.800.000 đồng.
- Đã phát vay vốn 117 hộ, số tiền: 978.200.000 đồng.
c) Tình hình nợ quá hạn:Hiện nay tổng số nợ quá hạn Quỹ Giảm nghèo là 235 hộ, số tiền là 835.939.000 đồng, chiếm tỉ lệ 4,94%. Trong đó: số hộ dây dưa là 82 hộ, với số tiền là 267.360.000 đồng, số hộ khó khăn trả chậm là 109 hộ với số tiền là 400.050.000 đồng, số hộ không khả năng trả là 44 hộ, với số tiền là 168.529.000 đồng.
d) Công tác vận động tạo quỹ: Đến nay đã vận động được 6.000.000 đồng, đạt 1,25% kế hoạch năm, phấn đấu đến 30/4/2015 đạt 240.000.000 đồng, đạt 50% kế hoạch.
4. Vốn Quỹ ngân hàng Chính sách Xã hội
Tổng nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội đang dư nợ với tổng số tiền là 161.054.000.000 đồng, giải quyết cho 14.336 hộ vay, trong đó:                                           
- Vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm (Quỹ 71): Lũy kế dư nợ với số tiền là 13.454.000.000 đồng cho 826 hộ vay, tạo việc làm cho 826 lao động có việc làm ổn định; trong đó có 35 hộ nợ quá hạn với số tiền là 286.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ  2,12%.
- Vốn Quỹ Ngân hàng người nghèo (Quỹ 316): Lũy kế dư nợ với số tiền 32.653.000.000 đồng cho 2.477 hộ vay; trong đó có 62 hộ nợ quá hạn, số tiền là 425.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ  1,3%.
- Vốn Quỹ hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi (156): Đã lập thủ tục cho vay 225 hộ, với tổng số tiền 4.933.000.000 đồng, trong đó có 18 hộ nợ quá hạn, số tiền là 281.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 5,69%.
- Vốn Quỹ cho vay học sinh, sinh viên (157): Đã lập thủ tục cho 1.768 hộ vay, với tổng số tiền 28.409.000.000 đồng, trong đó có 59 hộ nợ quá hạn, số tiền là 429.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 1,51%.
- Quỹ cho vay nước sạch vệ sinh môi trường: Hỗ trợ cho vay vốn 8.997 hộ, với số tiền 80.175.000.000 đồng, trong đó có 68 hộ nợ quá hạn, số tiền là 347.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 0,43%.
- Quỹ cho vay xuất khẩu lao động: Hỗ trợ cho vay vốn 01 hộ, với số tiền 30.000.000 đồng.
- Quỹ từ nguồn vốn ủy thác Hội Cựu chiến binh Thành phố: Hỗ trợ cho vay vốn 41 hộ, với số tiền 1.200.000.000 đồng.
- Quỹ cho vay doanh nghiệp: Hỗ trợ cho vay vốn 01 hộ, với số tiền 200.000.000 đồng.
5. Thực hiện các chính sách hỗ trợ Chương trình giảm nghèo
a) Trong lĩnh vực bảo hiểm y tế:
- Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 3.182 hộ nghèo, đạt 100%, trong đó đã cấp 11.398 thẻ bảo hiểm y tế từ chương trình giảm nghèo cho thành viên hộ nghèo, đạt 78,1% so với tổng số thành viên trong hộ; còn lại 21,9% thuộc diện khác (đối tượng chính sách, học sinh - sinh viên, công nhân viên, trẻ em dưới 6 tuổi,...).
- Hỗ trợ 70% giá trị mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo có mức thu nhập trên 16 - 21 triệu đồng/người/năm là 8.833 thẻ, với số tiền là 2.647.969.877 đồng, đạt 29%; còn lại 30% mệnh giá mua thẻ do người dân tự nguyện mua, với số tiền là 1.588.781.925 đồng (trong đó: Có 497 thẻ do Hội Nông dân Huyện vận động tặng thẻ với số tiền là 77.159.250 đồng; Khối dân chính Đảng Thành phố tặng 200 thẻ với số tiền là 31.050.000 đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện – Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tặng 536 thẻ, với số tiền 99.857.000 đồng); ngoài ra đã hỗ trợ 50% giá trị mua thẻ bảo hiểm y tế cho 07 thành viên của 07 hộ diện hộ vừa vượt chuẩn nghèo đang chạy thận nhân tạo, với số tiền 2.861.775 đồng (tại các xã Lê Minh Xuân, Quy Đức, An Phú Tây, Bình Chánh và Vĩnh Lộc A).
b) Trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục: Kiểm tra danh sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi năm học 2014-2015 là 53 em; Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn 20930/HDLS-SLĐTBXH-SGDĐT-STC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính về thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên từ năm học 2013-2014 đến năm học 2014 - 2015.
6. Công tác chăm lo và tặng quà tết Ất Mùi năm 2015
Thực hiện công văn số 498/UBND-VX ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân Thành phố về kế hoạch kinh phí chăm lo cho các đối tượng trong dịp Tết Ất Mùi năm 2015; Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá Huyện đã chỉ đạo cho Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá các xã, thị trấn tiến hành rà soát, kiểm tra danh sách của 3.182 hộ nghèo hiện địa phương đang quản lý, kết quả như sau:
- Tổng số hộ nghèo thực nhận hỗ trợ chăm lo Tết từ nguồn ngân sách Thành phố (850.000 đồng/hộ) là 3.083 hộ, với tổng số tiền là 2.620.550.000, trong đó lãnh đạo Thành phố và Huyện đi thăm 05 hộ nghèo tại xã Vĩnh Lộc B là dân tộc thiểu số trên địa bàn Huyện, với số tiền 4.250.000 đồng.
- Còn lại 99 hộ do 05 xã, thị trấn đã thực hiện rà soát nâng thu nhập hộ nghèo trong tháng 01 và đầu tháng 2 năm 2015 theo chỉ tiêu kế hoạch hàng quý và có mức thu nhập vượt chuẩn nghèo lên trên 16 triệu đồng/người/năm nên các xã không thực hiện chi.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân Huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và Ban Dân tộc Thành phố trao tặng 58 phần quà và tiền mặt cho hộ nghèo diện dân tộc, với tổng số tiền là 49.600.000 đồng trong dịp tết Ất Mùi năm 2015.
Xuân yêu thương”.- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá Huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, Huyện đoàn vàỦy ban nhân dân xã, thị trấn vận động chăm lo cho 1.532 trẻ em nghèo, với số tiền là 459.600.000 đồng, với Chủ đề
Ngoài ra, Huyện và xã, thị trấn vận động chăm lo thêm cho 2.764 hộ nghèo với số tiền 962.240.000 đồng; 4.309 hộ cận nghèo, với số tiền 1.457.700.000 đồng trong dịp Tết Ất Mùi năm 2015.
7. Về chăm lo nhà ở
Thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới theo chỉ đạo của Thành phố, đến nay đã xây mới và bàn giao 58 căn Nhà tình thương, với tổng số tiền là 2.880.000.000 đồng (trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện - Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” Huyện vận động hỗ trợ 55 căn, với số tiền là 2.770.000.000 đồng, Hội Cựu chiến binh Huyện 01 căn, với số tiền 30.000.000 đồng và Hội Nông dân Huyện 02 căn, với số tiền 80.000.000 triệu đồng).
Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện vận động và trao 02 mái ấm tình thương, với số tiền 70.000.000 đồng.
8. Về đào tạo nghề và giải quyết việc làm:
- Dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg: tốt nghiệp 149 học viên với kinh phí hỗ trợ học nghề là 273.800.000 đồng; trong đó có 26 học viên diện hộ nghèo và diện hộ cận nghèo với kinh phí hỗ trợ học nghề là 52.500.000 đồng.
- Công tác giải quyết việc làm: đã giải quyết cho 628 lao động, trong đó có 26 học viên diện hộ nghèo và diện hộ cận nghèo.   
9. Hoạt động phối hợp các thành viên Ban giảm nghèo tăng hộ khá:            
a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện (Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Huyện):Trong quý I năm 2015, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Huyện, vận động được 3.934.481.500 đồng, trong đó, đã chi chăm lo như sau:
- Tặng 1.988 phần quà, với tổng số tiền 652.400.000 đồng cho đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em hộ nghèo,...
- Chi trợ cấp khó khăn 01 trường hợp với số tiền 2.000.000 đồng.
- Hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho 536 hộ cận nghèo, với tổng số tiền là 99.857.000 đồng tại các xã Tân Quý Tây, Bình Lợi, Quy Đức, Đa Phước, Phạm Văn Hai và Hưng Long.
- Chăm lo 800 phần (mỗi phần 500.000 đồng) quà, với tổng số tiền 400.000.000 cho hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.
- Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban vận động Vì người nghèo các xã, thị trấn đã vận động và chi chăm lo 24.842 phần, với tổng số tiền 5.820.952.000 đồng, trong đó quà bằng tiền mặt là 2.908 phần, số tiền 1.077.626.000 đồng và quà bằng hiện vật là 21.934 phần, số tiền 4.743.326.000 đồng.
- Đã bàn giao giao 58 căn Nhà tình thương, với số tiền 2.880.000.000 đồng tại các xã Bình Chánh, Bình Lợi, An Phú Tây, Tân Quý Tây, Lê Minh Xuân và Phạm Văn Hai, kinh phí từ các đơn vị hỗ trợ Nông thôn mới.
b) Hội Cựu chiến binh Huyện:
- Hiện nay, Huyện hội còn 127 hội viên diện hộ nghèo và 153 hội viên diện hộ cận nghèo.
- Tham mưu cho Huyện ủy – Ủy ban nhân dân Huyện họp mặt Mừng Đảng, Mừng Xuân Ất mùi năm 2015 và tặng quà cho 153 hội viên Cựu chiến binh thuộc diện quân nhân có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ đã phục viên, xuất ngũ sau ngày 30/04/1975 không hưởng lương, trợ cấp hàng tháng mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng/người, với tổng số tiền 61.200.000 đồng.
- Hội Cựu chiến binh Thành phố và Quỹ hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo Thành phố tặng 35 phần quà cho hội viên nghèo, khó khăn trị giá 12.500.000 đồng và hỗ trợ xây dựng 01 nhà tình thương trị giá 30.000.000 đồng.
- Huyện hội tặng 50 phần quà cho hội viên diện cận nghèo, với tổng số tiền 20.000.000 đồng.
- Quỹ nội bộ hội cơ sở cho hội viên vay không lãi 165 hội viên, với số tiền 370.000.000 đồng.
- Hỗ trợ 200.000.000 đồng cho 20 hội viên nghèo trong 02 năm 2014 - 2015 vay vốn không tính lãi tạo điều kiện sản xuất, chăn nuôi,... nguồn vốn từ hội doanh nghiệp Cựu chiến binh Thành phố.
- Duy trì 28 tổ tiết kiệm vay vốn cho 1.283 hộ vay, với số tiền 18 tỷ 929 triệu đồng thông qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện.
- Dự án “hỗ trợ vốn cho hội viên Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế” cho 46 hội là hội viên vay vốn với số tiền 01 tỷ 350 triệu đồng trong 03 năm để hội viên có điều kiện về vốn làm ăn thoát nghèo bền vững.
c) Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện:
- Tổng số hội viên đang quản lý diện hộ nghèo là 603 hộ, hộ cận nghèo là 844 hộ.
- Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố tặng 100 phần quà tết cho hội viên với số tiền 50.000.000 đồng và 100 trẻ em nghèo với số tiền 18.000.000 đồng.
- Tổ chức chương trình “Nghĩa tình mùa xuân” lần 2 năm 2015 và trao tặng 100 phần quà cho chị em là hội viên nghèo với số tiền 50.000.000 đồng, kinh phí từ Công ty Điện lực hỗ trợ.
- Huyện hội đã chăm lo cho 300 hội viên phụ nữ, tổ trưởng phụ nữ khó khăn trên địa bàn Huyện, với tổng số tiền 150.000.000 đồng.
- Phối hợp với Saigon Co.op trao 20 phần quà, mỗi phần 300.000 đồng cho hội viên, phụ nữ khó khăn tại xã An Phú Tây nhân dịp tết Ất Mùi năm 2015.
- Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở đã vận động mạnh thường quân tổ chức chăm lo cho 4.144 người là hội viên phụ nữ diện hộ nghèo, khó khăn, nữ công nhân khó khăn, cụ già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền là 1.324.800.000 đồng.
- Hội đã vận động Hội Phụ Nữ Từ Thiện Thành hỗ trợ kinh phí xây dựng và tổ chức trao 01 Mái ấm tình thương tại xã Bình Lợi với số tiền 30.000.000 đồng, gia đình đóng góp thêm 20.000.000 đồng; Công ty Điện lực trao tặng 01 mái ấm tình thương tại xã Lê Minh Xuân, với số tiền 40.000.000 đồng, gia đình đóng góp thêm 15.000.000 đồng.
- Huyện hội đã tổ chức hội nghị chuyên đề “Giải pháp thực hiện tốt Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá năm 2015” cho các xã, thị trấn tham dự và thảo luận các giải pháp hiệu quả trong công tác hỗ trợ hội viên, phụ nữ diện nghèo, cận nghèo do Hội quản lý làm kinh tế gia đình tăng thu nhập.
d) Hội Nông dân Huyện:
- Tổng số hội viên đang quản lý diện hộ nghèo là 598 hộ, hộ cận nghèo là 518 hộ.
- Đã bàn giao 02 căn Nhà tình thương tại xã Bình Lợi và Lê Minh Xuân.
- Lập danh sách đề xuất tặng và tổ chức trao tặng quà tết cho 431 hộ cận nghèo, mỗi phần quà 500.000 đồng, với tổng số tiền 215.500.000 đồng.
- Hỗ trợ 497 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên diện cận nghèo với số tiền 85.232.250 đồng.
e) Huyện Đoàn:
- Tổng số đoàn viên đang quản lý diện hộ nghèo là 83 hộ, hộ cận nghèo là 170 hộ.
- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề và Giới thiệu việc làm thanh niên Thành phố YES CENTER giới thiệu việc làm cho thanh niên trên địa bàn Huyện thông qua Bảng thông tin việc làm đặt tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện
- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Chương trình “Xuân yêu thương” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Huyện.
- Tổ chức Chương trình “Vui tết Ất Mùi cùng thanh niên công nhân xa quê” cho thanh niên công nhân không về quê ăn tết và trao tặng 50 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 19.000.000 đồng.
- Phối hợp với Báo Khăn quàng đỏ tặng 02 xe đạp cho 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường THCS Gò Xoài. Trao tặng 60 phần quà cho 60 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đón Tết trong Ngày hội Thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Khu vui chơi Kizcity, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.
- Phối hợp với Báo Tuổi trẻ, mạnh thường quân người Việt tại Thành phố Edmonton, Canada tặng 105 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 01 suất học bổng trị giá 4 triệu đồng cho em Nguyễn Đức Huy Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 2 và 01 suất học bổng cho 01 em học Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 3 (chăm lo học phí cho đến khi học hết tiểu học) tổng kinh phí trên 120.000.000 đồng.
- Đoàn các xã, thị trấn phối hợp với ban ngành, đoàn thể vận động các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn cùng phối hợp chăm lo tết cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình người già neo đơn, các hộ gia đình đoàn viên, thanh niên khó khăn tại địa phương (tặng 987 phần quà với tổng trị giá 254.150.000 đồng).
- Phối hợp với cơ sở Đoàn trực thuộc Thành phố thực hiện khảo sát đi lại đường đây diện cho các hộ gia đình thuộc diện nghèo
- Thực hiện giới thiệu vay vốn cho đoàn viên, thanh niên khó khăn trên địa bàn Huyện từ Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện và Quỹ khởi nghiệp thanh niên của Thành phố
- Phối hợp với Trường Trung cấp Nghề Trần Đại Nghĩa mở các lớp dạy nghề, các lớp học đại học cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Huyện.
- Phối hợp với Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề vá Giới thiệu việc làm thanh niên Thành phố, chỉ đạo đoàn xã, thị trấn giới thiệu việc làm cho thanh niên.
f) Hội Chữ thập đỏ Huyện:
- Hội Chữ thập đỏ Huyện vận động chăm lo cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo là 360 phần quà, với số tiền 144.000.000 đồng.
- Tổ chức thăm và tặng 12 phần quà Tết cho mạnh thường quân với số tiền 5.400.000 đồng.
- Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn và các chi Hội trực thuộc vận động và chăm lo 1.122 phần quà với tổng số tiền 381.400.000 đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hội viên khó khăn.
g) Bệnh viện huyện Bình Chánh:
- Tiếp nhận và khám ngoại trú, nội trú cho bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nằm viện có thẻ bảo hiểm y tế là 2.188 lượt (trong đó, ngoại trú là 2.046 lượt và nội trú là 142 lượt), kinh phí từ ngân sách Thành phố hỗ trợ 95% chi phí khám chữa bệnh với số tiền 532.196.281 đồng.
- Bên cạnh đó, được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân Thành phố bệnh nhân hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Thành phố được ngân sách Thành phố hỗ trợ tiền ăn cho 1 ngày điều trị nội trú là 35.000 đồng/người/ngày, ước tính trong quý I năm 2015 đã hỗ trợ với số tiền 13.755.000 đồng.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Mặt làm được
- Được lãnh đạo Thành phố, Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố đã có những giải pháp, chương trình an sinh xã hội thiết thực giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời cũng chỉ đạo cho các Sở ngành của Thành phố đều tham gia vào chương trình giảm nghèo tại địa phương góp phần ổn định cuộc sống, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và sớm vượt nghèo.
- Được sự quan tâm của Đảng bộ - Chính quyền huyện Bình Chánh trong việc chỉ đạo cho các ban ngành, đoàn thể Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dưng kế hoạch giảm nghèo hàng năm và tổ chức chăm lo cho hộ nghèo theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP; công tác hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội kịp thời. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể cấp Huyện – 16 xã, thị trấn đều có Nghị quyết, chương trình, kế hoạch giảm nghèo cụ thể theo từng năm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của từng giai đoạn.
- Sự phối hợp nhịp nhàng của các Ban ngành đoàn thể 16 xã-Thị trấn trong công tác tuyên truyền vận động; đã tập trung tăng cường nội lực, tích cực tổ chức thực hiện kế hoạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về những nhu cầu thiết thực như xây dựng nhà tình thương, sửa chữa chống dột và các chính sách an sinh xã hội khác giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng thu nhập và sớm vượt nghèo góp phần rất lớn trong công tác giảm nghèo tại địa phương.
- Các nguồn lực phục vụ trực tiếp cho chương trình giảm nghèo được tiếp tục huy động như; Quản lý và sử dụng quỹ hợp lý, không để xảy ra thất thoát quỹ. Công tác điều tra cập nhật hộ nghèo, hộ cận nghèo được Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá huyện và 16 xã, thị trấn đã tập trung điều tra, rà soát thực trạng hộ nghèo xác định được số lượng và danh sách hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới. Phân loại hộ nghèo để đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo an tâm tổ chức, sản xuất làm ăn có thu nhập tích lũy. Các chính sách an sinh xã hội luôn được chú trọng, người nghèo được tiếp cận các chính sách an sinh xã hội và tiếp sức kịp thời cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng góp phần từng bước nâng thu nhập vươn lên thoát nghèo.
Kết quả: Đến cuối tháng 02 năm 2015, huyện Bình Chánh cơ bản hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2014 - 2015, tỷ lệ hộ nghèo còn lại là 2,05% so với tổng hộ dân toàn huyện. Trong đó, có 11 xã có tỷ lệ hộ nghèo còn lại dưới 3% gồm: Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, An Phú Tây, Tân Nhựt, Tân Túc, Phong Phú, Lê Minh Xuân, Bình Hưng, Vĩnh Lộc A, Hưng Long và Tân Kiên.
2. Tồn tại, hạn chế:
- Công tác kiểm tra, phúc tra hiệu quả nâng thu nhập, cập nhật tăng giảm và quản lý hộ nghèo của 16 xã, Thị trấn; do các xã tập trung chăm lo chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong dịp tết nguyên đán nên chưa tập trung thực hiện theo kế hoạch đề ra.
- Công tác tuyên truyền vận động hộ cận nghèo tham gia mua BHYT của từng địa phương chưa được thường xuyên và sâu rộng do đó tỷ lệ cấp thẻ BHYT cho hộ cận nghèo còn thấp.
- Tình hình nợ quá hạn hiện nay là 4,94%, so với cuối năm 2014 (5,26%) giảm chậm (0,32%) mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp xử lý như: cho trả góp tháng, tuần; xét cho vay đáo hạn có thời hạn 3 tháng, 6 tháng... nhưng vẫn chưa kéo giảm đáng kể được tỷ lệ nợ.
- Cán bộ chuyên trách giảm nghèo 16 xã-thị trấn thường xuyên thay đổi nên việc tiếp cận công tác giảm nghèo tại địa phương còn hạn chế, các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa nắm bắt kịp thời để hỗ trợ cho hộ đúng qui định.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN ĐẾN CUỐI NĂM 2015
1. Mục tiêu
- Tập trung cải thiện và từng bước nâng cao cuộc sống hộ nghèo, hộ cận nghèo, ưu tiên chăm lo người nghèo là dân tộc thiểu số không để tái nghèo; góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp và các nhóm dân cư trong xã hội, giữa nội thành và ngoại thành.
- Phối hợp, lồng ghép có hiệu quả Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Huyện và từng xã, thị trấn như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình đào tạo nguồn nhân lực, Chương trình chăm sóc sức khỏe, Chương trình chỉnh trang nâng cấp đô thị và các chương trình an sinh xã hội.
- Tạo cơ hội để hộ nghèo, hộ cận nghèo tổ chức sản xuất, đi đôi với phát triển kinh tế vượt qua chuẩn nghèo thông qua các chính sách an sinh xã hội, biện pháp hỗ trợ cho vay ưu đãi là tín dụng nhỏ gắn với tư vấn hướng dẫn phương án sản xuất kinh doanh, đào tạo nghề, giải quyết việc làm có hiệu quả nâng cao kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất và chuyển giao công nghệ kỹ thuật.
- Hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển nghành nghề, đẩy mạnh việc xây dựng nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả theo hướng phát triển hợp tác chuyển đổi sản xuất, dịch vụ tại các xã nông thôn mới; hỗ trợ liên kết giữa hộ nghèo, hộ cận nghèo với doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm nhằm giúp hộ nghèo tăng thu nhập và có tích lũy nâng dần mức thu nhập và ổn định cuộc sống.
- Công tác tuyên truyền vận động nhân dân đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo hiểu rõ mục tiêu của chương trình giảm nghèo đa chiều để từ đó hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thuận và thực hiện một cách có hiệu quả.
- Tiếp cận và thực hiện chương trình giảm nghèo đa chiều của Thành phố thí điểm tại huyện Bình Chánh trong việc hỗ trợ chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020 theo từng chiều nghèo.
2. Nhiệm vụ chủ yếu
- Đầu quý 2 năm 2015 thực hiện điều tra thực trạng điểm tại ấp 4 xã Tân Kiên để xác định hộ nghèo đa chiều.
- Cuối quý 2 năm 2015 thực hiện điều tra thực trạng điểm tại 02 xã gồm: xã Tân Kiên và xã Qui Đức để xác định hộ nghèo đa chiều.
- Từ quý 3 năm 2015 đến cuối năm 2015 thực hiện thí điểm các chính sách hỗ trợ theo phương pháp đo lường nghèo đa chiều.
3. Công tác quản lý hộ nghèo
- Hộ nghèo: Tổng số hộ nghèo đầu năm 2015 là 3.182 hộ, chiếm tỷ lệ 2.28% trên tổng số hộ dân trên địa bàn Huyện; Phấn đấu đến cuối năm 2015 giảm 2.000 hộ, còn lại là 1.182 hộ, chiếm tỷ lệ 0,85 % so với tổng số hộ dân toàn Huyện (cơ bản hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2014-2015).
- Hộ cận nghèo: Hộ cận nghèo đầu năm 2015 là 6.743 hộ, chiếm tỷ lệ 4,83% so với tổng số hộ dân toàn Huyện; Phấn đấu đến cuối năm 2015 giảm 3.000 hộ, còn lại là 3.743 hộ, chiếm tỷ lệ 2,68% so với tổng số hộ dân toàn Huyện (cơ bản hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2014-2015).
- Phấn đấu đến 30/4/2015 đảm bảo theo kế hoạch chỉ tiêu giảm nghèo; hộ nghèo giảm 1.000 hộ, hộ cận nghèo giảm 2.000 hộ.
4. Công tác chính sách ưu đãi cho hộ nghèo gắn với an sinh xã hội
- Tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng dẫn Thành phố như: miễn giảm học phí, bảo hiểm y tế và các chính sách an sinh xã hội khác... theo phương pháp giảm nghèo đa chiều.
- Phối hợp Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”, các đoàn thể của huyện, Ủy ban nhân dân 16 xã, thị trấn tổ chức khảo sát nhu cầu Nhà tình thương, Nhà tình nghĩa, sữa chữa chống dột, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.
- Phối hợp Chương trình “Xây dựng Nông thôn mới”: Đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn tạo môi trường phát triển thuận lợi cho đời sống người dân, nhất là hộ nghèo và hộ cận nghèo; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tại các vùng nông thôn mới, khai thác nguồn nhân lực nông thôn, sử dụng nguyên liệu địa phương, từng bước giảm dần khoảng cách giàu, nghèo giữa thành thị và nông thôn tạo điều kiện cho hộ nghèo thuận lợi làm ăn, thoát nghèo bền vững.
- Tổ chức rà soát thực trạng nghèo, tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động hộ nghèo, hộ cận nghèo theo từng xã gắn liền với yêu cầu phát triển các nghành kinh tế của địa phương. Dự kiến trong 2015 đào tạo cho 200 lao động có tay nghề thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và giải quyết việc làm cho 500 lao động trong đó xuất khẩu lao động là 05 lao động.
5. Công tác huy động nguồn lực
- Dự kiến trong năm 2015 tăng bổ sung nguồn vốn với số tiền là 3.480.000.000 đồng từ các nguồn: Ngân sách Huyện trích tiết kiệm bổ sung là 200.000.000 đồng, nguồn vận động quỹ của các xã, thị trấn hàng năm là 280.000.000 đồng và đề nghị Thành phố bổ sung quỹ là 3.000.000.000 đồng.
 - Tiếp tục tập trung thu hồi nợ quá hạn, rà soát, phân loại nợ quá hạn và đề nghị Thành phố xử lý nợ đúng theo qui định. Phấn đấu cuối năm 2015 kéo giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 3%.

- Sử dụng vốn cho người nghèo: Xây dựng cơ chế phối hợp, sử dụng hợp lý các nguồn vốn tín dụng ưu đãi và tín dụng nhỏ hỗ trợ cho các hộ nghèo có nhu cầu về vốn để phát triển sản xuất, tăng thu nhập và tự vượt nghèo (Quỹ giảm nghèo, Quỹ Quốc gia Giải quyết Việc làm, vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội và Quỹ tín dụng các đoàn thể); gắn cho vay với hướng dẫn làm ăn theo khả năng, qui mô trình độ sản xuất của từng hộ.


Số lượt người xem: 703Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE