Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Dự án và hạng mục > Categories

Category : Các dự án mời gọi đầu tư

July 10
Thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Nhà nước đã có chủ trương thanh lý và tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu
May 08
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu: “Triển khai, cập nhật, bổ sung chức năng Chỉ đạo điều hành và quản lý hồ sơ công việc theo mô hình liên thông theo Nghị quyết 36a tại Văn phòng HĐND và UBND Huyện Bình Chánh và 16 phường xã”
November 21
Thông báo mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học tại Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh.
September 24
Thư mời chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm “Máy chủ quản lý dữ liệu” thuộc dự án “Mua sắm máy chủ quản lý dữ liệu cho Văn phòng Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân huyện Bình Chánh”
April 01
Các dự án chuẩn bị kêu gọi đầu tư, tham gia đấu thầu trong năm 2014
January 10
Dự kiến khởi công mới các công trình năm 2014
January 10
Kế hoạch đẩu tư xây dựng trong năm 2014-2015