Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Dự án và hạng mục > Categories

Category : Các dự án đã hoàn tất

July 01
Các dự án đã bị chấm dứt hiệu lực thực hiện hoặc hết thời gian thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố
February 07
Kết quả thực hiện các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên trong năm 2013
January 10
Các dự án, hạng mục hoàn thành trong năm 2013
January 10
Công trình cấp thiết khởi công hoàn thành trong năm 2013