Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Tin tức > Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng > Posts
Đề án P130-VACI 2013Thứ 4, Ngày 19/02/2014, 12:35

Kế hoạch thực hiện đề án

Đề án P130: ”Công khai và minh bạch trong hoạt động kiểm kê hiện trạng và bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất” tại huyện Bình Chánh, TP HCM, thực hiện bởi Thanh tra huyện Bình Chánh, TP HCM
- Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất thuộc Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện, Ủy ban nhân dân các xã Tân Nhựt và Tân Kiên; người bị thu hồi đất, cộng đồng dân cư (người dân, Ban nhân dân ấp, Tổ nhân dân, Ban Giám sát cộng đồng, Thanh tra nhân dân) tại nơi có dự án do Nhà nước thu hồi đất.
- Thời gian: năm 2014.
- Địa điểm: xã Tân Nhựt và xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.
- Nội dung công việc và tiến độ thực hiện như sau
1. Xây dựng quy trình thực hiện công tác kiểm kê hiện trạng và bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất
Nghiên cứu xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện ban hành quy trình công khai, minh bạch công tác kiểm kê hiện trạng và bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.
Thời gian thực hiện: từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 3 sau khi nhận tài trợ.
2. Tổ chức góp ý Hội thảo hoàn thiện quy trình
Tổ chức 01 Hội thảo chia sẽ kinh nghiệm và lấy ý kiến góp ý quy trình thực hiện công tác kiểm kê hiện trạng và bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất với sự tham gia của cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này trên địa bàn Huyện và Hội đồng thẩm định bồi thường Thành phố để góp ý hoàn thiện quy trình.
Thời gian thực hiện: từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 3 sau khi nhận tài trợ.
3. Xây dựng tài liệu phục vụ nâng cao năng lực phòng chống tham nhũng liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất
Xây dựng tài liệu nâng cao năng lực phòng chống tham nhũng trên cơ sở tóm tắt, tổng hợp những nội dung căn bản, cốt lõi của các văn bản quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, qui chế dân chủ ở cơ sở và các nội dung phải công khai, minh bạch trong hoạt động thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của các cơ quan Nhà nước.
Thời gian thực hiện: ngay sau khi tổ chức Hội nghị triển khai.
4. Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tham gia phòng chống tham nhũng liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất
Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham gia công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và Trưởng Ban nhân dân ấp, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, người bị thu hồi đất.
Thời gian thực hiện: trong tháng thứ 4 khi bắt đầu triển khai.
5. Công khai hoạt động bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Huyện, Đài Truyền thanh, Bản tin Bình Chánh, trụ sở Ủy ban nhân xã, Ban nhân dân ấp
Tổ chức công khai phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư; kết quả kiểm kê hiện trạng thu hồi đất; tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ thiệt hại; kết quả chi trả tiền thường, hỗ trợ thiệt hại; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan. Tổ chức đăng tải 52 lượt tin, bài tuyên truyền trên Đài truyền Thanh Huyện, Bản tin Bình Chánh về công tác phòng chống tham nhũng và công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư.
Thời gian thực hiện: từ tháng thứ 3 đến khi kết thúc Đề án.
6. Thí điểm thực hiện quy trình tại xã Tân Kiên, xã Tân Nhựt và khảo sát, đánh giá hiệu quả thực hiện của Đề án
Tập huấn trang bị kiến thức pháp luật và khảo sát đánh giá nhận thức, năng lực giám sát của cán bộ, công chức, viên chức, người bị thu hồi đất và cộng đồng về phòng chống tham nhũng trong hoạt động bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trước khi triển khai thực hiện đề án; tổ chức thực hiện quy trình trên thực tế và khảo sát đánh giá hiệu quả thực hiện đề án, đúc kết rút kinh nghiệm ngay trong quá trình thực hiện để kịp thời đề ra biện pháp, giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thành công đề án.
Thời gian thực hiện: từ khi bắt đầu triển khai đề án đến khi kết thúc đề án.
7. Tổng kết rút kinh nghiệm và chuyển giao quy trình cho các đơn vị thụ hưởng
Đánh những ưu điểm, hạn chế của quy trình và của quá trình thực hiện quy trình nhẳm hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung quy trình, rút kinh nghiệm để thực hiện trong thời gian tới, chuyển giao cho đơn vị thụ hưởng quy trình là các cơ quan trực tiếp tham gia vào hoạt động bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.
Thời gian thực hiện: tháng 11 kể từ khi thực hiện Đề án.
 
- Về công tác phối hợp thực hiện
1. Thanh tra Huyện
- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện Đề án. Tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện định kỳ hàng quý cho Ủy ban ban nhân dân Huyện. Tiếp nhận, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí tài trợ của Ban Tổ chức Sáng kiến phòng chống, tham nhũng Việt Nam 2013 theo đúng quy định.
- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án. Phối hợp cùng Phòng Nội vụ Huyện tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện thành lập Tổ Chỉ đạo thực hiện Đề án.
2. Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện
- Phân công Lãnh đạo, viên chức tham gia phối hợp thực hiện và theo dõi tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Đề án, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng quý cho Ủy ban nhân dân Huyện (thông qua Thanh tra Huyện).
- Chịu trách nhiệm liên hệ và mời Báo cáo viên, chuyên gia của Hội đồng thẩm định bồi thường Thành phố hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố để tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, tham gia nghiên cứu xây dựng quy trình.  
- Cử Lãnh đạo đơn vị và công chức tham gia soạn thảo quy trình Công khai và minh bạch trong hoạt động kiểm kê hiện trạng và bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất.
- Phân công và cử cán bộ, viên chức, những người có liên quan tham gia đầy đủ các hoạt động có liên quan của Đề án.
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị
- Cử Lãnh đạo đơn vị và công chức tham gia soạn thảo quy trình công khai và minh bạch trong hoạt động kiểm kê hiện trạng và bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất.
- Phân công và cử cán bộ, viên chức, những người có liên quan tham gia đầy đủ các hoạt động có liên quan của Đề án.
4. Phòng Tư pháp Huyện
Cử Lãnh đạo đơn vị và công chức tham gia soạn thảo quy trình công khai và minh bạch trong hoạt động kiểm kê hiện trạng và bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất.
Tổ chức thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Quy trình “Công khai và minh bạch trong hoạt động kiểm kê hiện trạng và bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất”.
5. Phòng Nội vụ Huyện
Phối hợp cùng Thanh tra Huyện tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành lập Tổ Chỉ đạo thực hiện Đề án.
6. Đài Truyền thanh Huyện, Bản tin Bình Chánh
- Phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nội dung, kết quả các hoạt động của Đề án.
- Tham gia tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung có liên quan của Đề án.
7. Phòng Tài chính và Kế hoạch Huyện
Cử Lãnh đạo đơn vị và công chức tham gia soạn thảo quy trình công khai và minh bạch trong hoạt động kiểm kê hiện trạng và bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất.
Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện phê duyệt bổ sung kinh phí tổ chức thực hiện (nếu có) theo quy định.
8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Tân Nhựt, Tân Kiên
- Phân công Lãnh đạo, công chức tham gia phối hợp thực hiện và theo dõi tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Đề án, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng quý cho Ủy ban nhân dân Huyện (thông qua Thanh tra Huyện).
- Hỗ trợ địa điểm tổ chức tập huấn và phân công cán bộ, công chức, những người có liên quan tham gia đầy đủ các hoạt động có liên quan của Đề án.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và kết quả các hoạt động của Đề án.

Số lượt người xem: 117Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE