Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Tin tức > Quản lý thuế > Posts > Những biện pháp được áp dụng trong công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước
Kết quả thu ngân sáchThứ 6, Ngày 07/02/2020, 17:50

Công khai cá nhân nộp thuế khoán năm 2020


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
December 19
Những biện pháp được áp dụng trong công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước
1. Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước còn phải thực hiện tháng 12/2013 là 79.317 triệu đồng, các Đội phải phấn đấu thu thêm 44.514 triệu đồng (Đội Trước bạ và Thu khác: 20.515 triệu đồng; Đội Kiểm tra thuế số 1: 7.940 triệu đồng; Đội kiểm tra thuế số 2: 3.644 triệu đồng; Đội kiểm tra thuế số 3: 4.358 triệu đồng; Đội thuế liên xã 1: 1.654 triệu đồng; Đội thuế liên xã 2: 1.270 triệu đồng; Đội thuế liên xã 3: 1.355 triệu; Thu khác: 3.753 triệu đồng).
2. Đội trưởng và Phụ trách Đội thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ Đội, Kế hoạch, chương trình công tác quản lý thuế và triển khai công chức, người lao động thực hiện một số công tác trọng tâm:
- Các Đội niêm yết thường xuyên tại Đội công văn số 2886/CT-TCCB ngày 27/5/2013 của Cục trưởng Cục Thuế thành phố về việc chấn chỉnh việc thực thi công vụ của công chức thuế; Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra công chức, người lao động trong việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, quy định của ngành Thuế. Các công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc Bản cam kết thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của công chức (viên chức) thuế đã viết nộp Chi cục Thuế.
- Các Đội, công chức liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND TP, ngành Thuế, Huyện (Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 15/11/2013) và Kế hoạch số 09/KH-CCT ngày 16/4/2013, 16/KH-CCT ngày 16/9/2013, Báo cáo số 108/BC-CCT ngày 11/10/2013, công văn số 3717/TB-CCT ngày 21/10/2013, Kế hoạch số 20/KH-CCT-THNVDT-TTHT ngày 27/11/2013 của Chi cục Thuế, văn bản khác phát sinh.
- Các Đội kiểm tra thuế tiếp tục quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc đối tượng tính, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp; Phối hợp Đội HCNSTVAC gửi Thông báo và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định pháp luật.
- Các Đội thuế liên xã: Phối hợp Đội HCNSTVAC gửi Thông báo và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định pháp luật; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Hộ kinh doanh (kê khai, khoán thuế) đúng quy định, đảm bảo thời gian thực hiện trong quản lý Hộ kinh doanh khoán thuế; Công chức quản lý địa bàn xã, thị trấn chịu trách nhiệm nhận biên lai, quản lý, sử dụng trong thu thuế đối với hộ kinh doanh, nộp tiền thuế thu được vào Kho bạc nhà nước huyện Bình Chánh, thanh quyết toán biên lai thu thuế đúng quy định (Lãnh đạo Cục Thuế chỉ đạo Chi cục Thuế tổ chức thu thuế công thương nghiệp, giảm số thuế nợ và số người nộp thuế còn nợ thuế).
- Đội HCNSTVAC thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tham mưu, cấp đủ và quản lý chặt chẽ biên lai thu thuế cấp cho công chức thuế các Đội thuế liên xã, các loại mẫu kê khai thuế hộ kinh doanh khoán thuế, kinh phí, phương tiện cho hoạt động quản lý thuế.
- Đội THNVDT-TTHT tham mưu ban hành Thông báo gửi hai đối tượng người nộp thuế nêu trên, trên cơ sở danh sách do Đội KK-KTT-TH kết xuất từ dữ liệu quản lý thuế và người nộp thuế phát sinh chưa có trong dữ liệu quản lý thuế; văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn về phối hợp thu thuế công thương nghiệp tháng cuối năm 2013, đầu năm 2014.
Đội Trước bạ và Thu khác tham mưu thực hiện nghiêm túc các văn bản của Cục Thuế và cơ quan khác gửi đến Chi cục Thuế theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu kịp thời tính thu các loại thu, sắc thuế được giao quản lý, tiếp tục góp phần tích cực nhất vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm thu ngân sách nhà nước và giảm số nợ đến 31/12/2013.
3. Công tác của Lãnh đạo Chi cục Thuế: theo phân công, lịch công tác và một số nội dung cần thực hiện:
- Công tác quản lý thuế, trọng tâm thu thuế tháng 12/2013 và tháng 01/2014: chỉ đạo tập trung thu nợ đọng, giảm tối đa số tiền nợ và số người nộp thuế còn nợ đọng đến 31/12/2013 (Thuế công thương nghiệp, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp), phấn đấu mức nợ đọng còn 5,5% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2013; Tập trung lập sổ bộ thuế hộ khoán và môn bài năm 2014; Phấn đấu tháng 01/2014: Thu thuế môn bài đạt 100%, Tổng thu đạt 12% dự toán thu ngân sách nhà nước, Kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở người nộp thuế, truy thu và phạt đạt 10% nhiệm vụ được Cục Thuế giao năm 2014.
- Công tác quản lý sử dụng kinh phí hoạt động đúng quy định, kịp thời chi tiền lương, thưởng cho công chức, người lao động; lập công văn đề nghị Ủy ban nhân dân Huyện cấp bổ sung kinh phí hoạt động các tháng cuối năm.
- Phối hợp tốt các cơ quan, đơn vị, UBND trong quản lý thuế. Chú ý liên lạc, trao đổi, làm việc thường xuyên với Chủ tịch UBND và Hội đồng tư vấn thuế xã, thị trấn trong phối hợp thực hiện công văn số 676/CCT-HC ngày 16/8/2013 về việc tăng cường quản lý Thuế môn bài và Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; công văn số 1050/CCT-KKKTT-TH ngày 14/10/2013 về việc đề nghị hỗ trợ, phối hợp Chi cục Thuế quản lý thuế; công văn về việc phối hợp thu thuế công thương nghiệp tháng cuối năm 2013, đầu năm 2014.

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE