Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Tin tức > Quản lý thuế > Posts > Thủ tục hành chính áp dụng tại chi cục thuế Bình Chánh
Kết quả thu ngân sáchThứ 6, Ngày 07/02/2020, 17:50

Công khai cá nhân nộp thuế khoán năm 2020


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
April 29
Thủ tục hành chính áp dụng tại chi cục thuế Bình Chánh

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC NIÊM YẾT CÔNG KHAI
STT Tên thủ tục hành chính
1 Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là Hợp tác xã, tổ hợp (trừ các đơn vị trực thuộc)
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát
3 Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân
4 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)
5 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập
6 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách
7 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách
8 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia
9 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia
10 Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của Hợp tác xã, tổ hợp
11 Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh
12 Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác – Trường hợp nộp cho Cơ quan thuế
13 Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác – Trường hợp nộp qua Cơ quan chi trả thu nhập
14 Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam
15 Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông qua bên Việt Nam
16 Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế
18 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)
19 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp trực thuộc thành doanh nghiệp độc lập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)
20 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp độc lập thành doanh nghiệp trực thuộc (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)
21 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp bán doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)
22 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất
23 Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung : Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông).
24 Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông); Người nộp thuế do Chi cục Thuế quản lý
25 Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_ tại nơi Người nộp thuế chuyển đi (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)
26 Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_tại nơi Người nộp thuế chuyển đến (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)
27 Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)
28 Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ
29 Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp
30 Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc
31 Khai thuế Giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư
32 Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên Giá trị gia tăng và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ
33 Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu
34 Khai thuế Giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh
35 Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng
36 Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính (truờng hợp kê khai theo chi phí thực tế phát sinh)
37 Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính (truờng hợp kê khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)
38 Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
39 Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu
40 Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn
41 Khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp
42 Giải trình về tài sản, hàng hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp
43 Giải trình về hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp
44 Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
45 Thông báo tạm dừng của tài sản cố định đang dùng cho sản xuất kinh doanh do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ
46 Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp
47 Khai thuế tiêu thụ đặc biệt
48 Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên
49 Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên
50 Khai quyết toán thuế tài nguyên
51 Khai thuế môn bài theo năm
52 Khai thuế nhà, đất đối với cá nhân, hộ gia đình
53 Khai thuế nhà, đất đối với tổ chức
54 Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân
55 Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức
56 Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với khai thuế đất trồng cây lâu năm cho thu hoạch một lần
57 Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước
58 Khai tiền sử dụng đất
59 Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác
60 Khai quyết toán thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác
61 Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác
62 Khai quyết toán thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác
63 Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu
64 Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
65 Khai thuế khoán đối với hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê
66 Khai thuế khoán áp dụng cho hộ, cá nhân khai thác tài nguyên, khoáng sản
67 Khai khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú
68 Khai khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công
69 Khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công
70 Khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú
71 Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh
72 Khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công
73 Khai tạm nộp thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai
74 Khai tạm nộp thuế TNCN đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai
75 Khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai
76 Khai quyết toán thuế TNCN đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai 
77 Khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công
78 Khai thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế
79 Khai thuế TNCN đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế
80 Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 
81 Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn
82 Khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
83 Khai thuế TNCN đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng
84 Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công
85 Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý xổ số
86 Khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý xổ số
87 Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho Cơ quan giao đại lý bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm
88 Thông báo tạm ngừng kinh doanh
89 Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế
90 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
91 Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)
92 Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)
93 Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm
94 Khai thuế TNCN dành cho cá nhân cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng
95 Khai thuế TNCN đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai
96 Khai lệ phí trước bạ nhà đất
97 Khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam)
98 Khai lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam
99 Khai phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước
100 Khai quyết toán năm phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước 
101 Khai phí xăng dầu
102 Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản
103 Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác
104 Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
105 Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)
106 Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)
107 Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)
108 Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)
109 Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)
110 Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)
111 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)
112 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)
113 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)
114 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)
115 Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế
116 Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế với Cơ quan Thuế có số thuế đề nghị hoàn
117 Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% thuộc đối tượng phải khai quyết toán
118 Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với Người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau)
119 Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với Người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau)
120 Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau)
121 Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau)
122 Hoàn các loại thuế, phí khác (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)
123 Hoàn các loại thuế, phí khác (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)
124 Hoàn thuế GTGT đối với đối với hàng hoá thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác 
125 Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với hộ gia đình, cá nhân
126 Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế nhà, đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ bị lỗ không có khả năng nộp thuế
127 Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại điều 9, Luật thuế tài nguyên
128 Giảm thuế TNCN đối với đối tượng nộp thuế (là cá nhân) gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn
129 Giảm thuế TNCN đối với đối tượng nộp thuế (là cá nhân) gặp khó khăn do tai nạn
130 Giảm thuế TNCN đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo
131 Giảm thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán có tạm nghỉ kinh doanh
132 Giảm thuế TNCN đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA
133 Miễn giảm thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân
134 Đề nghị cấp hoá đơn lẻ
135 Báo cáo cháy, hỏng, mất hoá đơn
136 Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn
137 đăng ký lưu hành biên lai phí, lệ phí tự in
138 Thông báo về hoá đơn không tiếp tục sử dụng
139 Mua Hoá đơn do Cơ quan Thuế đặt in
140 Thông báo về Quyết định áp dụng hoá đơn tự in
141 Thông báo phát hành hoá đơn
142 Thông báo phát hành hoá đơn trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh
143 Thông báo kết quả huỷ hoá đơn
144 Uỷ nhiệm lập hoá đơn
145 Báo cáo về việc nhận in hoá đơn
146 Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử của tổ chức kinh tế
147 Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn diện tử
148 Thông báo phát hành hoá đơn điện tử
149 Nộp thuế
150 Gia hạn nộp thuế
151 Xác nhận nghĩa vụ thuế
152 Khiếu nại về thuế

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE