Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Quy hoạch và phát triển > Categories

Category : Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

August 07
Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bình Chánh
March 22
công bố công khai nội dung thiết kế đô thị trong Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh
November 11
Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh của huyện Bình Chánh
November 11
Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của huyện Bình Chánh
May 28
Quy hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh
July 01
Quy hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bình Chánh
October 17
Quy hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bình Chánh
September 18
Thông tin Bản đồ Quy hoạch phân khu, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch sản xuất tại các xã, thị trấn
May 10
Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Chánh, giai đoạn 2010-2015
June 11
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của Huyện Bình Chánh
1 - 10Next