Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Quy hoạch và phát triển > Categories

Category : Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải

January 03
Giải pháp khắc phục, lộ trình xử lý các hạn chế trong công tác giảm ô nhiễm môi trường
January 03
Tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp
January 03
Tình hình quản lý chất thải rắn y tế, chất thải nguy hại
January 03
Tình hình xử lý nước thải của các doanh nghiệp hoạt động trong cụm công nghiệp
January 03
Tình hình xử lý nước thải của các doanh nghiệp hoạt động bên ngoài khu - cụm công nghiệp