Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Thông tin quy hoạchThứ 4, Ngày 25/02/2015, 14:25

Thu hồi đất để thực hiện Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn từ nút giao Tân Kiên đến nút giao Bình Thuận

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất và tài sản gắn liền trên đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn từ nút giao Tân Kiên đến nút giao Bình Thuận do Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Huyện làm chủ đầu tư (đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận đầu tư dự án tại Công văn số 6790/UBND-ĐTMT ngày 19 tháng 12 năm 2014), với các nội dung cụ thể như sau:
1. Lý do thu hồi đất: Thực hiện Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn từ nút giao Tân Kiên đến nút giao Bình Thuận.
2. Vị trí, quy mô:
- Tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh: Diện tích 4.874,6 m2, vị trí và ranh đất được xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí số 07GPMB/TS do Công ty TNHH Vạn Phú Hưng lập ngày 27 tháng 6 năm 2014.
- Tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh: Diện tích 5.018,8 m2, vị trí và ranh đất được xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí số 07GPMB/TS do Công ty TNHH Vạn Phú Hưng lập ngày 27 tháng 6 năm 2014.
Các trường hợp này, Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.
3. Tổ chức thực hiện
a) Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện chịu trách nhiệm công bố Công văn số 6790/UBND-ĐTMT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận đầu tư các dự án xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh lên trang tin điện tử của Huyện.
b) Giao Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Túc, Ủy ban nhân dân xã Tân Kiên phối hợp với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố (trên hệ thống truyền thanh của xã), niêm yết (tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Túc, trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Kiên và các điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi), thông tin đến Tổ nhân dân và thông báo cho người sử dụng đất thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án về Văn bản chấp thuận đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố (Công văn số 6790/UBND-ĐTMT ngày 19 tháng 12 năm 2014) cho Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Huyệntiếp tục thực hiện Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn từ nút giao Tân Kiên đến nút giao Bình Thuận,tại  thị trấn Tân Túc và Tân Kiên, huyện Bình Chánh, theo Điều 67 Luật Đất đai, Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
c)Giao Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Huyện phối hợp Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Túc, Ủy ban nhân dân xã Tân Kiêntham mưu thành lập Hội đồng Bồi thường Dự án (trong trường hợp quy định phải thành lập Hội đồng Bồi thường Dự án để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định); tham mưu cho Hội đồng Bồi thường Dự án hoặc hỗ trợ hướng dẫn chủ đầu tư dự án (trong trường hợp không lập Hội đồng Bồi thường Dự án) lập, trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định tại Điều 68, Điều 69, Điều 70, Điều 71 Luật Đất đai, Điều 28, Điều 30, Điều 31, Điều 32 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, Điều 9 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định tại Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
d) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu      Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện các nội dung sau:
- Cập nhật vị trí khu đất dự án nêu trên vào sổ bộ địa chính và đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2014 - 2015 của Huyện và trình duyệt theo quy định;
- Phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn chủ đầu tư lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định;
- Tham mưu ban hành Quyết định thu hồi đất theo thẩm quyền hoặc tổng hợp hồ sơ tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định thu hồi đất đối với tổ chức có đất bị ảnh hưởng phải giải tỏa (nếu có) để giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định;
- Tổng hợp, chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định giao đất cho chủ đầu tư sau khi Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã thực hiện việc thu hồi đất theo quy định.
e) Giao Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Qui Đức cập nhật địa điểm dự án nêu trên để thực hiện quản lý theo quy định.
f) Đề nghị các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có đất và tài sản gắn liền trên đất bị ảnh hưởng trong dự án tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị có liên quan trong quá trình cắm mốc, đo vẽ, khảo sát hiện trạng về đất đai, tài sản gắn liền với đất.
g) Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện chủ động, tích cực phối hợp, trao đổi, bàn bạc để giải quyết hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện để chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

 (Đính kèm Công văn số 6790/UBND-ĐTMT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố).


Số lượt người xem: 4042Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE