Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Ki���m so��t th��� t���c h��nh ch��nh

December 10
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực khoáng sản, lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
October 20
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
April 13
TPHCM ban hành Quyết định 1113/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 phê duyệt 26 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận-huyện
February 28
TPHCM ban hành Quyết định 391/QĐ-UBND ngày 7/2/2020 phê duyệt 9 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện
December 20
TPHCM ban hành Quyết định  5301/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 về 3 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận-huyện
December 20
TPHCM ban hành Quyết định 5223/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND TP, 27 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận, huyện
December 20
TPHCM ban hành Quyết định số 5220/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 về 07 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND phường, xã, thị trấn
July 31
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
May 03
Công bố 52 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
January 03
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
1 - 10Next