Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

September, 2019

September 30
Tuần thứ 40
September 30
Tuần thứ 39
September 29
Hội nghị trao đổi về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm giữa Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân 16 xã, thị trấn
September 19
Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2019
September 19
Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Chánh - Cụm thi đua số 2 tổ chức “Hội nghị chuyên đề công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2019”
September 18
Vónh Loäc B toå chöùc Hoäi thi Tìm hieåu veà cuoäc ñôøi, söï nghieäp vaø tö töôûng, ñaïo ñöùc, phong caùch Chuû tòch Hoà Chí Minh
September 16
Tuần thứ 38
September 09
Tuần thứ 37
September 05
Lịch tiếp công dân của Thường trực và đại biểu Hội đồng nhân dân trong tháng 9 năm 2019
September 03
Tuần thứ 36