Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Cải cách hành chínhThứ 4, Ngày 13/10/2021, 16:45

Thông tin kết quả Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của cơ quan hành chính nhà nước Thành phố năm 2020

 

Năm 2020, Thành phố được đánh giá chỉ số Cải cách hành chính (Par-index) đạt 84,70232 điểm xếp thứ 23/63 tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) đạt 83,74% (thuộc nhóm 23 tỉnh, thành phố có Chỉ số hài lòng thấp nhất cả nước).
Một nội dung hạn chế qua đánh giá kết quả PAR-Index của Thành phố, gồm có: Công tác chỉ đạo điều hành, còn 27/121 nhiệm vụ chậm tiến độ. Công tác cải cách thủ tục hành chính, chưa công bố 100% quy trình thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; việc thực hiện Thư xin lỗi của một số cơ quan chuyên môn còn chậm. Công tác cải cách tổ chức bộ máy, tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 không giảm so với số lượng đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015; có cán bộ, công chức lãnh đạo cấp huyện, cấp phòng bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên. Công tác cải cách tài chính công, thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước không đạt 100%; thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về công tác quản lý tài chính kế toán không đạt 100%. Công tác hiện đại hóa nền hành chính, hệ thống thông tin một cửa điện tử chưa kết nối liên thông đến cấp xã; cổng dịch vụ công chưa tích hợp đầy đủ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục được phê duyệt; tỷ lệ thủ tục hành chính kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia không đạt theo yêu cầu. Lĩnh vực tác động đến kinh tế - xã hội, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2020 không đạt chỉ tiêu tăng so với năm 2019; tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách khu vực doanh nghiệp không đạt; mức độ thu hút đầu tư không đạt; thực hiện thu ngân sách hàng năm theo Kế hoạch được Chính phủ giao không đạt; mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Hội đồng nhân dân Thành phố giao không đạt.    
 Trước những hạn chế của Thành phố trong công tác Cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân Huyện đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản của Thành phố, Ủy ban nhân dân Huyện về công tác Cải cách hành chính. Đồng thời, nghiên cứu, đề ra các giải pháp khắc phục các nội dung còn hạn chế về Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 lồng ghép thực hiện khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính của đơn vị nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của đơn vị; góp phần nâng cao các chỉ số của Huyện, Thành phố trong năm 2021. Trong phạm vi chức năng quản lý của đơn vị mình thông tin, tuyên truyền rộng rãi kết quả Chỉ số Cải cách hành chính của Thành phố đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân sinh sống, làm việc trên địa bàn Huyện. Tập trung thông tin kết quả đánh giá của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước (Chỉ số SIPAS) nhằm mục tiêu hướng đến sự tham gia đồng hành của người dân, doanh nghiệp đối với công tác Cải cách hành chính của Thành phố, Huyện, xã, thị trấn. Thực hiện nghiêm việc trả lời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra về các kiến nghị xử lý tài chính. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để thực hiện giám sát đối với hoạt động cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị; thái độ của công chức, viên chức khi tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. Phối hợp và hỗ trợ nhân viên Bưu điện Huyện trong công tác triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện Bình Chánh khi có đề nghị hỗ trợ từ Bưu điện Huyện./.

Số lượt người xem: 5Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

   Xem theo ngày:

   Thông tin quy hoạch

   LIÊN KẾT WEBSITE