Giải quyết khiếu nại tố cáo lần đầu
Giải quyết khiếu nại.
Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện

Trình tự thực hiện:

Thủ tục đề nghị tổ chức Đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

Thủ tục đề nghị tổ chức Đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

Thủ tục đề nghị tổ chức Đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

STT Thành phần hồ sơ Số lượng
1 Don co cac noi dung theo kboan 2 Dieu 8 Luat Khiéu nai 2011 1
2 Gifiy tñ dai dren (néu co), uy quyén (néu co). 1
3 Cac thñng tin, tai lipu, bang chung co lien quan 1
4 Cac thñng tin, tai lipu, bang chung co lien quan 1
- Trường hợp bình thường: 30 ngày kể từ ngày thụ lý; phức tạp: 45 ngày kể từ ngày thụ lý

Bñ phfin tiép cong dan; ce quan diroc giao nhiem vu tñ chlrc thuc hién quyet dinh giai quyet khiéu nai

Công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức
Quyết định GQKN lần đầu
Không có
STT Tên căn cứ pháp lý Nguồn
1 - Lust Khiéu nai nñm 2011
2 - Nghi dinh sñ I 24/2020/ND-CP ngay 19 thang 10 mm 2020 cua Chlnh plsu vé quy dinh chi tiét mot sñ dieu va bicn phap thi hanh Lust Khiéu nai co hieu ldc thi hanh ké tii ngay 10 thang 12 nam 2020

Bình luận

(*)
Hãy để gửi bình luận
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH