Năm 2023, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp đầu Xuân mới 2023, Bản tin Bình Chánh có cuộc phỏng vấn với đồng chí Trần Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023 của Đảng bộ huyện Bình Chánh

 Phóng viên: Đồng chí có thể đánh giá khái quát công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng Nhân dân của Đảng bộ huyện Bình Chánh năm 2022?

Đồng chí Trần Văn Nam: Năm 2022 mặc dù đối mặt với không ít khó khăn thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, sáng tạo, chủ động thích ứng linh hoạt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện nhiều giải pháp đột phá, góp phần đạt và vượt 23/25 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022, trong đó:

Tập trung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng bằng nhiều giải pháp cụ thể, sâu sát. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nghiêm túc trong toàn Đảng bộ. Thông qua các chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt toàn Đảng bộ huyện tinh thần, thái độ làm việc trách nhiệm, nói đi đôi với làm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Đổi mới hình thức gặp gỡ đoàn viên, thanh niên theo hướng gần gũi, sẻ chia, động viên và khích lệ thanh niên hiến kế xây dựng huyện nhà; thắp lên khát vọng cống hiến cho quê hương ở những người trẻ tuổi. Chỉ đạo quán triệt kỹ từng nội dung Nghị quyết, cập nhật các quy định mới của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức thi viết Nhật ký về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi cá nhân tự soi lại bản thân đã học Bác như thế nào.

Tập trung giải pháp nâng cao chất lượng tạo nguồn, kết nạp đảng, trong năm, kết nạp 347/320 đảng viên, đạt tỷ lệ 108,44% so kế hoạch, trong đó kết nạp 24/15 đảng viên ngoài khu vực Nhà nước, thành lập 3/2 chi bộ sự nghiệp ngoài công lập.

Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện đề bạt, bố trí, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo đúng quy định; công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng được thực hiện chặt chẽ, cấp ủy cơ sở và đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm. Việc khắc phục các nội dung sau thông báo kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra thành phố đến nay đã hoàn thành đạt tỷ lệ 87,5%.

Công tác vận động quần chúng Nhân dân được chú trọng thực hiện, lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp liên tịch, vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho đoàn viên, hội viên, Nhân dân; nhiều mô hình được tiếp tục triển khai thực hiện góp phần chăm lo cho đời sống Nhân dân.

Phóng viên: Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Chánh, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Bình Chánh có những phương hướng, giải pháp nào để đảm bảo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết của năm và của nhiệm kỳ?

Đồng chí Trần Văn Nam: Năm 2023, là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, chúng ta cần phải tăng tốc và tạo đà cho 2 năm còn lại phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; quyết tâm, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, là cơ sở để sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ. Với phương châm mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện phải “Năng động, sáng tạo, trách nhiệm, kỷ cương”, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra một số nội dung tập trung lãnh đạo thực hiện như sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện, tập trung thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố.

2. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm phát triển huyện, các chương trình đột phá của thành phố. Đồng thời, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong việc tháo gỡ và đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kéo dài trên địa bàn huyện.

3. Tập trung củng cố, đổi mới và đảm bảo an sinh, bảo trợ xã hội; thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị gắn với xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; tập trung sửa chữa, tôn tạo các khu di tích lịch sử, văn hóa đi đôi với đầu tư xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

4. Tập trung bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, quyết tâm kéo giảmcác loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, bạo hành, xâm hại trẻ em.

5. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên” gắn với các giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị theo phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/ TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

6. Tập trung kiện toàn bộ máy của huyện, nhất là bộ máy chính quyền đủ sức đảm đương và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ngày càng lớn, làm tốt công tác dân vận chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo động lực để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục rà soát, tuyển chọn cán bộ đảm bảo chất lượng, có phẩm chất, trách nhiệm, bản lĩnh, uy tín, gương mẫu và quyết tâm đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Triển khai hiệu quả Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới phương thức, phong cách làm việc của cấp ủy và chính quyền cùng cấp; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên. Kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

8. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy về công tác dân vận, phát huy dân chủ, tăng cường tiếp xúc đối thoại, lắng nghe, giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm. Thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền tiếp thu ý kiến góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết năm 2023 đề ra, Huyện ủy tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mang tính đột phá trong năm 2023:

Tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, nông nghiệp, du lịch nhằm kêu gọi đầu tư góp phần phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch trên địa bàn Huyện. Tiếp tục thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung cơ sở pháp lý khi có thay đổi, đánh giá đúng thực trạng của huyện để lập đề án phân loại đô thị; đảm bảo các tiêu chí để phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt các tiêu chuẩn thành phố trực thuộc TPHCM. Hoàn thành công tác xây dựng Đề án đầu tư - xây dựng huyện Bình Chánh thành thành phố thuộc TPHCM, giai đoạn 2021-2025.

Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng Kho dữ liệu dùng chung; đưa vào sử dụng một số phần mềm ứng dụng; khai thác cơ sở dữ liệu đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng,... đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục dự án xây dựng đô thị thông minh; tập trung lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính.

Xây dựng và trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy các Đề án thí điểm giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở để xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu vực quy hoạch dân cư xây dựng mới; Đề án thí điểm xây dựng công trình phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp; Đề án thí điểm thực hiện chỉnh trang hạ tầng giao thông, thoát nước kết hợp cải tạo, chỉnh trang nhà ở, nhà cho thuê trọ trên địa bàn xã có mật độ dân cư cao; Đề án đầu tư Khu văn hóa đa năng huyện Bình Chánh tại Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao huyện bằng nguồn vốn xã hội hóa; Đề án nâng cấp cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường trên địa bàn huyện.

Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm, nhất là dự án đường Vành đai 3; tập trung tháo gỡ hoặc kiến nghị thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, đảm bảo bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án, công trình trọng điểm.

Xây dựng kế hoạch thực hiện giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt. Triển khai thực hiện các giải pháp kéo giảm từ 10% trở lên số vụ cháy lớn, vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tiếp tục nâng chất kết quả đạt được của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới gắn với đô thị văn minh; thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

* Phóng viên: Xin cám ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn!

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023