HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BÌNH CHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /NQ-HĐND

Bình Chánh, ngày       tháng      năm 2021

DỰ THẢO

 

                    

NGHỊ QUYẾT

Về phát triển Thanh niên huyện Bình Chánh giai đoạn 2021-2030

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021 – 2026, KỲ HỌP THỨ BA

(ngày 24 tháng 12 năm 2021)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Chương trình phát triển thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030;

Xét Tờ trình số 2306/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Huyện về triển khai Chương trình phát triển thanh niên huyện Bình Chánh giai đoạn 2021-2030; Báo cáo thẩm tra số 103/BC-HĐND-KTXH ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế- Xã hội Hội đồng nhân dân Huyện; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng thế hệ thanh niên huyện Bình Chánh phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp, việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tiến tới hình thành thế hệ thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục truyền thống và sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của quê hương; phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.  

Điều 2. Mục tiêu cụ thể

 1. Mục tiêu 1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên

- Hằng năm, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Hằng năm, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên, 80% thanh niên công nhân, 75% thanh niên nông thôn, thanh niên đô thị được trang bị, cập nhật kiến thức về quốc phòng và an ninh.

- Đến năm 2030, trên 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng.

 1. Mục tiêu 2. Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

- Hằng năm, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kinh tế, khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế; kỹ năng sống và kỹ năng mềm.

- Đến năm 2030, trên 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương; trên 90% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo các trình độ phù hợp với việc làm.

- Đến năm 2030, tăng 15% số thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; tăng 10% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ (so với năm 2020).

- Hằng năm, bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý nhà nước, kỹ năng công tác cho ít nhất 60% cán bộ, công chức trẻ (đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ xã, thị trấn).

 1. Mục tiêu 3. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

- Hằng năm, 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.

- Hằng năm, 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên là học sinh, sinh viên (được đánh giá khả thi) được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp.

- Đến năm 2030, phấn đấu 80% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; trên 60% thanh niên được đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, ưu tiên việc làm tại chỗ. Hằng năm, có ít nhất 5.000 thanh niên được giải quyết việc làm.

- Đến năm 2030, tỉ lệ thất nghiệp trong thanh niên xuống dưới 4%.

 

- Đến năm 2030, có ít nhất 70% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sử dụng ma túy, thanh niên là nạn nhân của tội phạm buôn bán người, thanh niên vi phạm pháp luật được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập cộng đồng. Phấn đấu tạo việc làm ổn định cho 20% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sau cai nghiện, sau cải tạo, thanh niên là người Việt Nam không có quốc tịch.

 1. Mục tiêu 4. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên

- Hằng năm, trên 70% thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần; dân số và phát triển; bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS (trong đó: tỷ lệ thanh niên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đạt 100%; tỷ lệ thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt trên 90%).

- Hằng năm, có ít nhất 80% thanh niên được cung cấp thông tin và tiếp cận các dịch vụ thân thiện về tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; 90% cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; 100% nữ thanh niên được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh và hỗ trợ sinh sản.

- Hằng năm, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe ban đầu; trên 90% thanh niên công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất được khám sức khỏe và chăm sóc y tế định kỳ.

 1. Mục tiêu 5. Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên

- Hằng năm, trên 80% thanh niên được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú.

- Đến năm 2030, ít nhất 70% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kĩ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số.

 1. Mục tiêu 6. Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

- Hằng năm, 100% thanh niên trong độ tuổi quy định của pháp luật, có đủ năng lực hành vi dân sự sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và lực lượng dân quân tự vệ.

- Đến năm 2030, phấn đấu 20% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp Huyện, cấp phòng và tương đương; có ít nhất 10% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Hằng năm, 100% tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Huyện và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật; phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

 1. Mục tiêu số 7: Nâng cao lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030:

- Hằng năm, 100% thanh niên được giáo dục pháp luật.

- 80% thanh niên được tham gia các hoạt động tôn vinh các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc.

- Tăng cường công tác nắm bắt dư luận trong thanh niên, để tập hợp, phản ánh và giải quyết kịp thời các vấn đề của thanh niên.

Điều 3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Tập trung quán triệt, phổ biến sâu rộng và tổ chức thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030; cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030, thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Huyện.

2. Tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực đổi mới hình thức trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phổ biến sâu rộng các chủtrương của Đảng, chính sách, pháp luật về thanh niên, Chiến lược phát triểnthanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 phù hợp với từng nhóm đối tượng,địa bàn, trong đó chú trọng nhóm thanh niên dễ bị tổn thương trong cộng đồng.

Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, bảo vệ thanh niên trước những tác động của các thế lực thù địch, âm mưu “Diễn biến hòa bình”, các hành vi tuyên truyền, lôi kéo thanh niên vi phạm pháp luật, gây mất ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

3. Tăng cường, đổi mới hình thức hỗ trợ thanh niên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề; triển khai các chương trình đào tạo ngoại ngữ trên mạng Internet nhằm tạo điều kiện để thanh niên là học sinh được tiếp cận, học tập miễn phí.

Tổ chức hướng nghiệp cho thanh niên trong các trường phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên để thanh niên có nhận thức đúng đắn về lao động, nghề nghiệp, việc làm. Tăng cường các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, tìm việc làm phù hợp.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ tư vấn tâm lý cho thanh niên;tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao, công trình phúc lợi xã hội cho thanh niên.

4. Bảo đảm nguồn lực để tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên; bảo đảm số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ và kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, triển khai các đề án, dự án phát triển thanh niên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình mới của địa phương.

5. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện chương trình phát triển thanh niên. Thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê về thanh niên.

6. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, Huyện đoàn, các tổ chức đoàn thể và thanh niên trong công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia  chăm lo, bồi dưỡng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Huyện. Phát huy tính tích cực, chủ động, vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội; tham gia vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát, phản biện chính sách, pháp luật về thanh niên.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân Huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Huyện.

2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2021./.

 

 

  Nơi nhận:

- TT. HĐND TP, UBND TP;

- VP. ĐĐB QH và HĐND TP;

- TTHU, TT.HĐND Huyện;

- UBND, UB.MTTQ VN Huyện;

- 02 Ban (đ/c Tùng, đ/c Phượng);

- Đại biểu HĐND Huyện;

- Các đoàn thể Huyện;

- CQCM, ĐVSN;

- TAND, CAH, VKSND;

- CCTHADS, QS Huyện;

- CN VP ĐKĐĐ Huyện;

- HĐND, UBND 16 xã – thị trấn;

- CVP, PCVP;

- Cổng TTĐT (để thông tin);

- Lưu: VT, TH (KT). 

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Thị Kim Dung

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH