HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Số:         /NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Bình Chánh, ngày       tháng     năm 2021

                             DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về phê chuẩn kết quả thực hiện dự toán ngân sách Huyện năm 2021

 phân bổ dự toán ngân sách Huyện năm 2022 và bổ sung kinh phí ủy thác

sang Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ vay vốn cho hộ nghèo,

hộ cận nghèo trên địa bàn Huyện

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021 – 2026, KỲ HỌP THỨ BA

(ngày 24 tháng  12 năm 2021)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xem xét Tờ trình số 2374 /TTr-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Huyện về kết quả thực hiện dự toán ngân sách Huyện năm 2021, phân bổ dự toán ngân sách Huyện năm 2022 và xin ý kiến bổ sung kinh phí ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Huyện,Báo cáo số 105/BC-HĐND-KTXH ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả thực hiện dự toán năm 2021

1. Thu ngân sách Nhà nướcđến ngày 13 tháng 12 năm 2021 là 1.563 tỷ 866 triệu đồng, đạt tỷ lệ 76,10%so với dự toán năm 2021 (2.055 tỷ 100 triệu đồng) và giảm 6,50% so với cùng kỳ; Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện615 tỷ 703 triệu đồng, đạt 88,56% so với dự toán năm 2021 (695 tỷ 200 triệu đồng) và giảm 7,44% so với cùng kỳ;

- Tiền sử dụng đất thực hiện 314 tỷ 931 triệu đồng, đạt 44,99% so với dự toán năm 2021 (700 tỷ đồng) và giảm 13,15% so với cùng kỳ.

Ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước năm 2021 là 1.644 tỷ 050 triệu đồng, đạt 80% so với dự toán (2.055 tỷ 100 triệu đồng) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giảm 10,06% so với thực hiện năm 2020 (1.828 tỷ 014 triệu đồng); Trong đó, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 649 tỷ 450 triệu đồng, đạt 93,42% so với dự toán (695 tỷ 200 triệu đồng) và giảm 10,75% so với thực hiện năm 2020 (727 tỷ 644 triệu đồng). 

2. Thu ngân sách địa phươngđến ngày 13 tháng 12 năm 2021 thực hiện 2.162 tỷ 169 triệu đồng, sau khi trừ bổ sung có mục tiêu, thu chuyển nguồn, còn lại thu cân đối ngân sách cấp Huyện thực hiện là 1.524 tỷ 807 triệu đồng, đạt 94,47% so với dự toán (1.614 tỷ 066 triệu đồng) và giảm 1,11% so với cùng kỳ; Trong đó:

- Tổng thu ngân sách cấp Huyện đến ngày 13 tháng 12 năm 2021 là 1.443 tỷ 375 triệu đồng, đạt 92,94% so với dự toán (1.552 tỷ 945 triệu đồng) và giảm 4,98% so với cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách cấp xãđến ngày 13 tháng 12 năm 2021 là 257 tỷ 048 triệu đồng, đạt 108,39% so với dự toán (237 tỷ 142 triệu đồng) và tăng 3,65% so với cùng kỳ; Trong đó, thu điều tiết ngân sách cấp xã là 61 tỷ 459 triệu đồng, đạt 163,69% so với dự toán (37 tỷ 546 triệu đồng) và tăng 20,25% so với cùng kỳ.

Ước thu cân đối ngân sách cấp địa phương năm 2021 là 3.659 tỷ 467 triệu đồng. Sau khi trừ bổ sung có mục tiêu, thu chuyển nguồn, kết dư ngân sách thì thu ngân sách địa phương là 1.640 tỷ 190 triệu đồng, đạt 101,62% so với dự toán (1.614 tỷ 066 triệu đồng).

3. Chi ngân sách địa phươngđến ngày 13 tháng 12 năm 2021 là 1.645 tỷ 096 triệu đồng; Trong đó: Chi đầu tư phát triển: 100 tỷ 820 triệu đồng; Chi thường xuyên: 1.479 tỷ 888 triệu đồng, đạt 91,69% so với dự toán (1.614 tỷ 066 triệu đồng); Chi nộp ngân sách cấp trên: 64 tỷ 388 triệu đồng.

Ước chi cân đối ngân sách địa phương năm 2021 là3.331 tỷ 034 triệu đồng; Trong đó: Chi đầu tư phát triển: 115 tỷ 183 triệu đồng; Chi thường xuyên: 3.021 tỷ 069 triệu đồng;Chi chuyển nguồn sang năm sau: 127 tỷ 404 triệu đồng; Chi nộp ngân sách cấp trên: 67 tỷ 378 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân Huyện thống nhất với phân bổ dự toán ngân sách nhà nước; dự toán thu, chi ngân sách Huyện và phân bổ dự toán ngân sách Huyện năm 2022.

(Đính kèm Tờ trìnhsố 2374 /TTr-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Huyện)

1. Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Huyện: 1.675 tỷ đồng, giảm 380 tỷ 100 triệu đồng, tỉ lệ giảm 18,50% so với dự toán năm 2021 (2.055 tỷ 100 triệu đồng); Trong đó:

+ Thu khu vực nhà nước: 11 tỷ đồng, tăng 8 tỷ 400 triệu đồng, tỉ lệ tăng 323,08% so với dự toán năm 2021 (2 tỷ 600 triệu đồng);

+ Thu khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: 6 tỷ 500 triệu đồng, tăng 4 tỷ 300 triệu đồng, tỉ lệ tăng 195,45% so với dự toán năm 2021 (2 tỷ 200 triệu đồng);

+ Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 612 tỷ 500 triệu đồng, giảm 82 tỷ 700 triệu đồng, tỉ lệ giảm 11,90% so với dự toán năm 2021 (695 tỷ 200 triệu đồng);

+ Lệ phí môn bài: 18 tỷ 540 triệu đồng, giảm 2 tỷ 560 triệu đồng, tỉ lệ giảm 12,13% so với dự toán năm 2021 (21 tỷ 100 triệu đồng);

+ Lệ phí trước bạ: 140 tỷ đồng, giảm 38 tỷ đồng, tỉ lệ giảm 21,35% so với dự toán năm 2021 (178 tỷ đồng); Trong đó, lệ phí trước bạ nhà, đất là 30 tỷ 800 triệu đồng, tăng 4 tỷ 100 triệu đồng, tỉ lệ tăng 15,36% so với dự toán (26 tỷ 700 triệu đồng);

+ Thuế thu nhập cá nhân: 240 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng, tỉ lệ giảm 4% so với dự toán năm 2021 (250 tỷ đồng);

+ Tiền sử dụng đất: 450 tỷ đồng, giảm 250 tỷ đồng, tỉ lệ giảm 35,71% so với dự toán năm 2021 (700 tỷ đồng);

+ Tiền thuê đất: 82 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng, tỉ lệ tăng 2,50% so với dự toán năm 2021 (80 tỷ đồng);

+ Tiền sử dụng đất phi nông nghiệp: 11 tỷ đồng, không tăng giảm so với dự toán năm 2021 (11 tỷ đồng);

+ Thuế bảo vệ môi trường: 1 tỷ đồng, tăng 900 triệu đồng, tỉ lệ tăng 900% so với dự toán năm 2021 (100 triệu đồng);

+ Phí, lệ phí: 39 tỷ 460 triệu đồng, giảm 5 tỷ 440 triệu đồng, tỉ lệ giảm 12,12% so với dự toán năm 2021 (44 tỷ 900 triệu đồng);

+ Thu khác: 63 tỷ đồng, giảm 7 tỷ đồng, tỉ lệ giảm 10% so với dự toán năm 2021 (70 tỷ đồng).

2. Phân bổ thu ngân sách Nhà nước cho từng xã, thị trấn: 184 tỷ 176 triệu đồng, giảm 8 tỷ 880 triệu đồng, tỉ lệ giảm 4,60% so với dự toán năm 2021 (193 tỷ 056 triệu đồng); Trong đó:

+ Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 80 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng, tỉ lệ giảm 11,11% so với dự toán năm 2021 (90 tỷ đồng);

+ Thuế thu nhập cá nhân: 54 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng, tỉ lệ giảm 5,26% so với dự toán năm 2021 (57 tỷ đồng);

+ Lệ phí trước bạ nhà, đất là 30 tỷ 800 triệu đồng, tăng 4 tỷ 100 triệu đồng, tỉ lệ tăng 15,36% so với dự toán năm 2021 (26 tỷ 700 triệu đồng);

+ Tiền sử dụng đất phi nông nghiệp: 11 tỷ đồng, không tăng giảm so với dự toán năm 2021 (11 tỷ đồng).

3. Về dự toán thu ngân sách địa phương năm 2022 là 1.566 tỷ 151 triệu đồng, giảm 47 tỷ 915 triệu đồng, tỉ lệ giảm 2,97% so với dự toán năm 2021 (1.614 tỷ 066 triệu đồng); Trong đó:

- Thu điều tiết ngân sách địa phương là 203 tỷ 807 triệu đồng, tăng 3 tỷ 876 triệu đồng, tỉ lệ tăng 1,94% so với dự toán năm 2021 (199 tỷ 931 triệu đồng); Trong đó, thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 128 tỷ 495 triệu đồng, tăng 3 tỷ 399 triệu đồng, tỉ lệ tăng 2,72% so với dự toán năm 2021 (125 tỷ 096 triệu đồng);

- Bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.254 tỷ 325 triệu đồng; giảm 44 tỷ 277 triệu đồng, tỉ lệ giảm 3,41% so với dự toán năm 2021 (1.298 tỷ 602 triệu đồng);

- Cân đối nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị và ngân sách Huyện: 108 tỷ 019 triệu đồng.

4. Về dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 là 1.566 tỷ 151 triệu đồng, giảm 47 tỷ 915 triệu đồng, tỉ lệgiảm 2,97%so với dự toán năm 2021 (1.614 tỷ 066 triệu đồng); Nguyên nhân:

- Giảm kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố, do điều chỉnh giảm hệ số: 94 tỷ 423 triệu đồng;

- Tăng kinh phí do thay đổi chế độ, chính sách, đối tượng: 46 tỷ 508 triệu đồng.

5. Dự toán chi ngân sách cấp Huyện: 1.512 tỷ 014 triệu đồng,giảm 40 tỷ 931 triệu đồng, tỉ lệ giảm 2,64% so với dự toán năm 2021 (1.552 tỷ 945 triệu đồng); Trong đó:

- Sự nghiệp kinh tế: 236 tỷ 995 triệu đồng, tăng 53 tỷ 560 triệu đồng, tỉ lệ tăng 29,20% so với dự toán năm 2021 (183 tỷ 435 triệu đồng);

- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 799 tỷ 049 triệu đồng, giảm 112 tỷ 808 triệu đồng, tỉ lệ giảm 12,37% so với dự toán năm 2021 (911 tỷ 857 triệu đồng);

- Sự nghiệp y tế: 60 tỷ 227 triệu đồng, tăng 3 tỷ 986 triệu đồng, tỉ lệ tăng 7,09% so với dự toán năm 2021 (56 tỷ 241 triệu đồng);

- Sự nghiệp văn hóa nghệ thuật: 9 tỷ 749 triệu đồng, tăng 606 triệu đồng, tỉ lệ tăng 6,63% so với dự toán năm 2021 (9 tỷ 143 triệu đồng);

- Sự nghiệp thể dục thể thao: 500 triệu đồng, không tăng giảm so với dự toán năm 2021 (500 triệu đồng).

- Sự nghiệp xã hội: 97 tỷ 993 triệu đồng, tăng 15 tỷ 103 triệu đồng, tỉ lệ tăng 18,22% so với dự toán năm 2021 (82 tỷ 890 triệu đồng);

- Sự nghiệp quản lý Nhà nước, đoàn thể và hội: 83 tỷ 582 triệu đồng, giảm 4 tỷ 448 triệu đồng, tỉ lệ giảm 5,29% so với dự toán năm 2021 (88 tỷ 250 triệu đồng);

- Sự nghiệp an ninh - quốc phòng: 8 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng, tỉ lệ tăng 33,33% so với năm 2021 (6 tỷ đồng).

- Bổ sung cân đối cho ngân sách cấp xã, thị trấn: 166 tỷ 443 triệu đồng; giảm 9 tỷ 578 triệu đồng, tỉ lệ giảm 5,44% so với dự toán năm 2021 (176 tỷ 021 triệu đồng).

- Chi khác: 9 tỷ 858 triệu đồng, tăng 3 tỷ 133 triệu đồng, tỉ lệ tăng 46,59% so với dự toán năm 2021 (6 tỷ 725 triệu đồng).

- Chi dự phòng: 39 tỷ 618 triệu đồng, tăng 7 tỷ 735 triệu đồng, tỉ lệ tăng 24,26% so với dự toán năm 2021 (31 tỷ 883 triệu đồng).

6. Chi ngân sách xã, thị trấn: 220 tỷ 580 triệu đồng,giảm 16 tỷ 562 triệu đồng, tỉ lệ giảm 6,98% so với dự toán năm 2021 (237 tỷ 142 triệu đồng);Nguyên nhân:Giảm chi Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND: 16 tỷ 614 triệu đồng; Tăng 52 triệu đồng do thay đổi chế độ, chính sách, đối tượng.

7. Bổ sung kinh phí ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Huyện với số tiền 2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách Huyện năm 2022.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

 Giao Ủy ban nhân dân Huyện triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện chỉ đạo, phối hợp hoạt động của 02 Ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và các tổ chức thành viên, Đài Truyền thanh và Bản tin Bình Chánh tuyên truyền, phổ biến, động viên các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2021./.

 

  Nơi nhận:

- TT. HĐND TP, UBND TP;

- VP. ĐĐB QH và HĐND TP;

- TTHU, TT.HĐND Huyện;

- UBND, UB.MTTQ VN Huyện;

- 02 Ban (đ/c Tùng, đ/c Phượng);

- Đại biểu HĐND Huyện;

- Các đoàn thể Huyện;

- CQCM, ĐVSN;

- TAND, CAH, KSND;

- CCTHADS, QS Huyện;

- CN VP ĐKĐĐ Huyện;

- HĐND, UBND 16 xã – thị trấn;

- CVP, PCVP;

- Cổng TTĐT (để thông tin);

- Lưu: VT, TH (KT). 

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Thị Kim Dung

 

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH