HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BÌNH CHÁNH

Số:         /NQ-HĐND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Bình Chánh, ngày       tháng     năm 2021

                  DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về phê duyệt kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

và thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bình Chánh

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021 – 2026, KỲ HỌP THỨ BA

(ngày 24 tháng  12 năm 2021)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Xem xét Tờ trình số 2221/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bình Chánh;Báo cáo số 104/BC-HĐND-KTXH ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội; ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân Huyện thống nhất với Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021do Ủy ban nhân dân huyện trình tại Tờ trình số 2221/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân Huyện nhấn mạnh một số nội dung như sau:

1. Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Tổng diện tích đất trên địa bàn huyện: 25.255,99 hecta, kế hoạch được phê duyệt phân bổ sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Đất nông nghiệp: Hiện trạng năm 2020 là 16.577,64 ha, kế hoạch năm 2021 là 15.040,65 ha, giảm 1.536,99 ha. Kết quả thực hiện năm 2021 là 16.573,66 ha, giảm 3,98 ha so với năm 2020. Tỷ lệ thực hiện 0,26%.

-Đất phi nông nghiệp: Hiện trạng năm 2020 là 8.678,33 ha, kế hoạch năm 2021 là 10.215,34 ha, tăng 1.536,99 ha. Kết quả thực hiện năm 2021 là 8.682,33 ha, tăng 3,98 ha so với năm 2020. Tỷ lệ thực hiện 0,26%.

- Chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân: Diện tích chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân theo kế hoạch được duyệt là 588,66 ha. Kết quả chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân năm 2021 là 4,76 ha, chiếm tỷ lệ 0,81%.

- Đã thực hiện thu hồi đất của 03/140 dự án, chiếm 2,14% số dự án trong năm 2021 với diện tích đất thu hồi là 5,73 ha.

Điều 2. Hội đồng nhân dân Huyện thống nhất với đề xuất của Ủy ban nhân dân Huyện về lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 như sau:

1. Về thực hiện các Dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Tổng dự án đăng ký thực hiện trong năm 2022: 139 dự án, trong đó: Dự án chuyển tiếp: 137 dự án; Dự án đăng ký mới: 02 dự án (Chống sạt lở bờ phải thượng lưu sông Chợ Đệm – Bến Lức; Xây dựng các cầu trên đường liên ấp 1-2 xã Bình Lợi).

2. Kết quả đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Tổng diện tích đất tự nhiên trên địa bàn huyện là 25.255,99 hecta, trong đónhu cầu sử dụng chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân là: 439,09 ha, bao gồm:Chu chuyển nội bộ đất nông nghiệp: 98,14 ha;Chu chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở: 1,32 ha;Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở thuộc khu vực quy hoạch dân cư hiện hữu: 95,87 ha;Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở thuộc khu vực quy hoạch dân cư xây dựng mới: 243,76 ha.

3. Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022

- Đất nông nghiệp:15.094,74 ha;

- Đất phi nông nghiệp: 10.161,25 ha;

Điều 3. Tổ chức thực hiện

 Giao Ủy ban nhân dân Huyện chịu trách nhiệm phân bổ chỉ tiêu sử dụng các loại đất đến từng đơn vị hành chính xã, thị trấn; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Trường hợp có điều chỉnh về số liệu (không vượt chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch  sử dụng đến năm 2021 được Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2021), Ủy ban nhân dân Huyện quyết định việc điều chỉnh, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện về kết quả thực hiện điều chỉnh theo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố và báo cáo Hội đồng nhân dân Huyện tại kỳ họp gần nhất. Sau khi có quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện công tác phân bổ chỉ tiêu sử dụng các loại đất trên địa bàn mình quản lý theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và đơn vị được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đẩy mạnh công tác công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bình Chánh, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai nhằm đem lại kết quả, hiệu quả sử dụng đất cao nhất.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện chỉ đạo, phối hợp hoạt động các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này và Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bình Chánh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và các tổ chức thành viên, Đài Truyền thanh và Bản tin Bình Chánh tuyên truyền, phổ biến, động viên các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2021./.

 

  Nơi nhận:

- TT. HĐND TP, UBND TP;

- VP. ĐĐB QH và HĐND TP;

- TTHU, TT.HĐND Huyện;

- UBND, UB.MTTQ VN Huyện;

- 02 Ban (đ/c Tùng, đ/c Phượng);

- Đại biểu HĐND Huyện;

- Các đoàn thể Huyện;

- CQCM, ĐVSN;

- TAND, CAH, KSND,

- CCTHADS, QS Huyện;

- CN VP ĐKĐĐ Huyện;

- HĐND, UBND 16 xã – thị trấn;

- CVP, PCVP;

- Cổng TTĐT (để thông tin);

- Lưu: VT, TH (KT). 

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Thị Kim Dung

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH