79 kết quả phù hợp

Huyện Bình Chánh thúc đẩy thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

14/06/2021
Năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (Cuộc vận động) vẫn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận - đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân.

Tình cảm của người dân huyện Bình Chánh gửi đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

25/01/2021
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-2021. Đại hội Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của Nhân dân. Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân huyện Bình Chánh gửi gắm tình cảm, tâm tư, nguyện vọng đến Đại hội.

Hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại khu phố 3

14/01/2021
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (phong trào) gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại khu phố 3, thị trấn Tân Túc đã và đang lan tỏa trong đời sống cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thị trấn nói chung và nhân dân trong khu phố nói riêng. Sự hình thành nhanh chóng của các công trình đầu tư công cùng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp, mở rộng là một minh chứng điển hình cho tính hiệu quả mà phong trào đã đem lại.

Dấu ấn Liên hoan Ca múa nhạc tuyên truyền huyện Bình Chánh năm 2020

18/12/2020
Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vừa qua, Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao huyện tổ chức Liên hoan Ca múa nhạc tuyên truyền huyện Bình Chánh năm 2020 với chủ đề “Đảng là cuộc sống của tôi” thu hút hơn 400 người đến xem và cổ vũ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng

18/11/2020
Tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là một trong những nội dung cơ bản của đường lối Cách mạng Việt Nam được Bác Hồ soạn thảo, vạch ra thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt tại Hội Nghị Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2-1930 (Hương Cảng, Trung Quốc). Đây là một trong những nội dung quan trọng để Đảng ta xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - nay là Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

20/08/2020
“Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam”. Muốn làm được nhiệm vụ tiên phong, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng phải đạt tới trình độ lý luận tiên phong, “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt… Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Và chủ nghĩa ấy chính là Chủ nghĩa Mác - Lênin đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vận dụng sáng tạo vào nước ta ngay từ khi thành lập đến nay.

79 kết quả phù hợp

Huyện Bình Chánh thúc đẩy thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

14/06/2021
Năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (Cuộc vận động) vẫn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận - đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân.

Tình cảm của người dân huyện Bình Chánh gửi đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

25/01/2021
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-2021. Đại hội Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của Nhân dân. Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân huyện Bình Chánh gửi gắm tình cảm, tâm tư, nguyện vọng đến Đại hội.

Hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại khu phố 3

14/01/2021
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (phong trào) gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại khu phố 3, thị trấn Tân Túc đã và đang lan tỏa trong đời sống cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thị trấn nói chung và nhân dân trong khu phố nói riêng. Sự hình thành nhanh chóng của các công trình đầu tư công cùng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp, mở rộng là một minh chứng điển hình cho tính hiệu quả mà phong trào đã đem lại.

Dấu ấn Liên hoan Ca múa nhạc tuyên truyền huyện Bình Chánh năm 2020

18/12/2020
Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vừa qua, Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao huyện tổ chức Liên hoan Ca múa nhạc tuyên truyền huyện Bình Chánh năm 2020 với chủ đề “Đảng là cuộc sống của tôi” thu hút hơn 400 người đến xem và cổ vũ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng

18/11/2020
Tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là một trong những nội dung cơ bản của đường lối Cách mạng Việt Nam được Bác Hồ soạn thảo, vạch ra thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt tại Hội Nghị Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2-1930 (Hương Cảng, Trung Quốc). Đây là một trong những nội dung quan trọng để Đảng ta xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - nay là Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

20/08/2020
“Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam”. Muốn làm được nhiệm vụ tiên phong, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng phải đạt tới trình độ lý luận tiên phong, “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt… Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Và chủ nghĩa ấy chính là Chủ nghĩa Mác - Lênin đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vận dụng sáng tạo vào nước ta ngay từ khi thành lập đến nay.
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023