Cơ quan nội chính
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN 37.602.174 - 37.602.175
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN 37.602.140 - Email: binhchanh.hcm@moj.gov.vn
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN 37.602.252 - Email: toaan.binhchanh@tphcm.gov.vn
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN 37.602.146 - Email: vksnd.binhchanh@tphcm.gov.vn
Cơ quan chuyên môn
Văn phòng UBND Huyện 37.602.129 - 37.602.490 - 37.602.136 - 37602.136 - Email: binhchanh@tphcm.gov.vn
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 37.602.635 - Email: ldtbxh.binhchanh@tphcm.gov.vn
Phòng Nội vụ 37.602.144 - Email: noivu.binhchanh@tphcm.gov.vn
Phòng Y tế 37.602.920 - Email: yte.binhchanh@tphcm.gov.vn
Thanh tra 37.602.135 - Email: thanhtra.binhchanh@tphcm.gov.vn
Phòng Tư pháp 37.602.183 - Email: tuphap.binhchanh@tphcm.gov.vn
Phòng Quản lý đô thị 37.602.139 - Email: qldt.binhchanh@tphcm.gov.vn
Phòng Kinh tế 37.602.130 - Email: kinhte.binhchanh@tphcm.gov.vn
Phòng Tài chính - Kế hoạch 37.602.150 - Email: tckh.binhchanh@tphcm.gov.vn
Phòng Giáo dục và Đào tạo 37.602.208 - Email: pgdbinhchanh@moet.edu.vn
Phòng Văn hóa và Thông tin 37.602.142 - Email: vhtt.binhchanh@tphcm.gov.vn
Phòng Tài nguyên và Môi trường 37.602.484 - Email: tnmt.binhchanh@tphcm.gov.vn
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Bình Chánh 37.602.680 - Email: dkqsdd.binhchanh@tphcm.gov.vn
Cơ quan thuộc ngành dọc
KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH CHÁNH 37.523.800 - Email: khobac.binhchanh@tphcm.gov.vn
CHI CỤC THUẾ 37.523.924 - Email: chicucthue.binhchanh@tphcm.gov.vn
CHI CỤC THỐNG KÊ 37.602.143 - Email: thongke.binhchanh@tphcm.gov.vn