Cơ quan thuộc ngành dọc
ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 37.602.192 - Email: qltt_bc@vnn.vn
TRẠM KHUYẾN NÔNG BÌNH CHÁNH – BÌNH TÂN 37.602.274 - Email: knbinhchanh@vnn.vn
TRẠM THÚ Y BÌNH CHÁNH 37.604.659 - Email: thuy.binhchanh@tphcm.gov.vn
TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT 37.602.455 - Email: bc_bvtvhcm@vnn.vn
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN 37.602.304 - Email: bhxh.binhchanh@tphcm.gov.vn
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BÌNH CHÁNH 37.602.501-37.602.500-37.602.507 - Email: agribankbinhchanh@gmail.com
PGD NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, CHI NHÁNH BÌNH CHÁNH 37.607.445 - Email: NHCSXHhuyenBinhChanh@gmail.com
BƯU ĐIỆN BÌNH CHÁNH 38.750.629 - Email: binhchanhpost@gmail.com
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 62.689158 - Email: dlbc@hcmpc.com.vn
MTTQ và các Đoàn thể
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN 37.602.147 - Email: mttq.binhchanh@tphcm.gov.vn
HỘI CỰU CHIẾN BINH 37.602.103 - Email: hccbbinhchanh@yahoo.com.vn
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ 37.602.151 - Email: hoilhpnhuyenbinhchanh@gmail.com
HỘI NÔNG DÂN 37.602.102 - Email: nongdanbinhchanh@gmail.com
HUYỆN ĐOÀN 37.561.107 - Email: hdbinhchanh@yahoo.com.vn
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 37604.732 - Email: ldlaodongbc@vnn.vn
CÂU LẠC BỘ HƯU TRÍ 37.602.164
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 37.602.148 - Email: hoictdhuyenbinhchanh@gmail.com
HỘI LUẬT GIA 37.604.450
HỘI KHUYẾN HỌC 37.604.450
CÂU LẠC BỘ TRUYỀN THỐNG KHÁNG CHIẾN 0908.201.265