Trường Học
TH Phong Phú 02838757085 - Email: c1phongphu.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Nguyễn Văn Trân 02837781589 - Email: c1nvt.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Qui Đức 02837790195 - thquiduc.bc@hcm.edu.vn
TH Hưng Long 02837691076 - Email: c1hunglong.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Tân Quý Tây 02838758551 - Email: c1tqt.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Tân Quý Tây 3 02836203800 - Email: c1tqt3.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Bình Chánh 02837607866 - Email: c1binhchanh.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Trần Nhân Tôn 02837607614 - Email: c1tnt.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH An Phú Tây 02837600782 - Email: c1apt.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Tân Túc 02866823564 - Email: c1tantuc.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Tân Kiên 02837560263 - Email: c1tankien.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Tân Nhựt 02822183732 - Email: c1tannhut.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Tân Nhựt 6 02837600109 - Email: c1tannhut6.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Lê Minh Xuân 2 02837669873 - Email: c1lmx2.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Lê Minh Xuân 3 02838772012 - Email: c1lmx3.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Cầu Xáng 02838772111 - Email: c1cauxang.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Bình Lợi 02862752700 - Email: c1binhloi.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH An Hạ 02838772007 - Email: c1anha.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Phạm Văn Hai 02837660326 - Email: c1pvh.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Võ Văn Vân 02862777781 - Email: c1vvv.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn