Trường Học
MN Hoa Anh Đào 02836209687 - mnhoaanhdao.bc@hcm.edu.vn
MN 30-4 02862758199 - mn30-4.bc@hmc.edu.vn
MN Hoa Thiên Lý 1 02837655934 - mnhoathienly1.bc@hcm.edu.vn
MN Hoa Thiên Lý 2 02836206301 - mnhoathienly2.bc@hcm.edu.vn
MN Hoa Phượng 1 02862666341 - mnhoaphuong1.bc@hcm.edu.vn
MN Hoa Phượng Hồng 02837655773 - mnhoaphuonghong.bc@hcm.edu.vn
MN Hoa Sen 2 02822534119 - mnhoasen2.bc@hcm.edu.vn
MN Hoa Sen 3 02822535756 - Mnhoasen3.bc@hcm.edu.vn
MN Quỳnh Hương 2 02822539277 - mnquynhhuong2.bc@hcm.edu.vn
TH Phạm Hùng 02822530979 - clphamhung.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Phong Phú 2 02822531141 - clphongphu2.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Kim Đồng 02822508884 - thkimdong.bc@hcm.edu.vn
TH An Phú Tây 2 02822531167 - clanphutay2.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Tân Túc 2 02822539769 - cltantuc2.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Huỳnh Văn Bánh 02822534516 - clhuynhvanbanh.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Trần Quốc Toản 02862667369 - cltranquoctoan.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
TH Lương Thế Vinh 0988644850 - thluongthevinh.bc@hcm.edu.vn
TH Việt Mỹ 02873002004 - cntt.thvmbc@hcm.edu.vn
THCS Đồng Đen 02862667001 - thcsdongden.bc@hcm.edu.vn
THCS Võ Văn Vân 02836202130 - thscvovanvan.bc@hcm.edu.vn