HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Số:          /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Chánh, ngày     tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ HAI

(Ngày 01 tháng 9  năm 2021)

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Xem xét Tờ trình số 40 /TTr-HĐND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này là Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện. Ủy ban nhân dân Huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 01 tháng 9 năm 2021./. 

  Nơi nhận:

- TT. HĐND TP, UBND TP;

- VP. ĐĐB QH và HĐND TP;

- TTHU, TT.HĐND Huyện;

- UBND, UB.MTTQ VN Huyện;

- 02 Ban (đ/c Tùng, đ/c Phượng);

- Đại biểu HĐND Huyện;

- Các đoàn thể Huyện;

- CQCM, ĐVSN;

- TAND, CAH, VKSND, CCTHADS, QS Huyện;

- CN VP ĐKĐĐ Huyện;

- HĐND, UBND 16 xã – thị trấn;

- CVP, PCVP;

- Cổng TTĐT (để thông tin);

- Lưu: VT, TH (KT,Đ).  

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Dung

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023