HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BÌNH CHÁNH

Số :          /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Chánh, ngày     tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình hoạt động giám sát toàn khóa của Hội đồng nhân dân Huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021 – 2026, KỲ HỌP THỨ HAI

(Ngày 01 tháng 9 năm 2021)

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xem xét Tờ trình số 42/TTr-HĐND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện về chương trình hoạt động giám sát toàn khóa của Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân Huyện thống nhất với Tờ trình số 42/TTr-HĐND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện về chương trình hoạt động giám sát toàn khóa của Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cụ thể như sau:

I. GIÁM SÁT TẠI CÁC KỲ HỌP

1. Giám sát tại các kỳ họp thường lệ hàng năm

a) Năm 2021

- Kỳ họp thứ nhất (ngày 02 tháng 7 năm 2021)

- Hội đồng nhân dân Huyện xem xét báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu của Ủy ban bầu cử Huyện.

- Giám sát công tác bầu cử các chức danh:

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân Huyện;

+ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên của Ủy ban nhân dân Huyện;

+ Hội thẩm Tòa án nhân dân Huyện.

- Kỳ họp thứ hai, kỳ họp giữa năm 2021 (ngày 01 tháng 9 năm 2021): Hội đồng nhân dân Huyện xem xét những vấn đề sau:

+ Các báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất và trước kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân Huyện; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021; Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trong 06 tháng đầu năm 2021;

+ Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế.

+ Các báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2021 của Tòa án nhân dân Huyện và Viện kiểm sát nhân dân Huyện.

- Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 (tháng 12 năm 2021): Hội đồng nhân dân Huyện xem xét những vấn đề sau:

+ Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện về hoạt động của Hội đồng nhân dân Huyện năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Báo cáo về đánh giá kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai của Hội đồng nhân dân Huyện; Báo cáo của Đoàn giám sát về kết quả giám sát chuyên đề về “Kết quả thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bình Chánh”; Báo cáo của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội về kết quả hoạt động năm 2021.

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Huyện về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh, ngân sách năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (nếu có); Báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện về kết quả giải quyết các ý kiến của cử tri tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ hai; Báo cáo của Ủy Ban nhân dân Huyện về công tác phòng, chống tham nhũng và Báo cáo về kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021. 

+ Các báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2021 của Tòa án nhân dân Huyện và Viện kiểm sát nhân dân Huyện.

+ Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế.

+ Hội đồng nhân dân Huyện giám sát phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.

b) Năm 2022

- Kỳ họp giữa năm 2022 (tháng 7 năm 2022): Hội đồng nhân dân Huyện xem xét những vấn đề sau:

+ Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội; Báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện về đánh giá kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp cuối năm 2021; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân Huyện 06 tháng đầu năm 2022.

+ Các báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán ngân sách Huyện năm 2021; Báo cáo công tác giải quyết các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2022.

+ Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế.

+ Các báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2022 của Tòa án nhân dân Huyện và Viện kiểm sát nhân dân Huyện.

+ Hội đồng nhân dân Huyện giám sát phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.

- Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 (tháng 12 năm 2022): Hội đồng nhân dân Huyện xem xét những vấn đề sau:

+ Báo cáo kết quả công tác năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân Huyện 06 tháng cuối năm 2022; Báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện về đánh giá kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp giữa năm 2022.

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Huyện về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh, ngân sách năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023; Báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện về kết quả giải quyết các ý kiến của cử tri trước và sau kỳ họp giữa năm; Báo cáo của Ủy Ban nhân dân Huyện về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022. 

+ Các báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2022 của Tòa án nhân dân Huyện và Viện kiểm sát nhân dân Huyện.

+ Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế.

+ Hội đồng nhân dân Huyện giám sát phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.

c) Năm 2023

- Kỳ họp giữa năm 2023 (tháng 7 năm 2023): Hội đồng nhân dân Huyện xem xét những vấn đề sau:

+ Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội; Báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện về đánh giá kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân Huyện 06 tháng đầu năm 2023.

+ Các báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2023; Báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2022; Báo cáo công tác giải quyết các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2023.

+ Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế.

+ Các báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2023 của Tòa án nhân dân Huyện và Viện kiểm sát nhân dân Huyện.

+ Hội đồng nhân dân Huyện giám sát phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.

- Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (tháng 12 năm 2023): Hội đồng nhân dân Huyện xem xét những vấn đề sau:

+ Báo cáo kết quả công tác năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân Huyện 06 tháng cuối năm 2023; Báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện về đánh giá kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp giữa năm 2023.

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Huyện về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh, ngân sách năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2024; Báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện về kết quả giải quyết các ý kiến của cử tri trước và sau kỳ họp giữa năm 2023; Báo cáo của Ủy Ban nhân dân Huyện về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023. 

+ Các báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2023 của Tòa án nhân dân Huyện và Viện kiểm sát nhân dân Huyện.

+ Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế.

+ Hội đồng nhân dân Huyện giám sát phiên họp lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

+ Hội đồng nhân dân Huyện giám sát phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.

d) Năm 2024

- Kỳ họp giữa năm 2024 (tháng 7 năm 2024): Hội đồng nhân dân Huyện xem xét những vấn đề sau:

+ Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội; Báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện về đánh giá kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp cuối năm 2023; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân Huyện 06 tháng đầu năm 2024.

+ Các báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2024; Báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2023; Báo cáo công tác giải quyết các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2024.

+ Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế.

+ Các báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2024 của Tòa án nhân dân Huyện và Viện kiểm sát nhân dân Huyện.

+ Hội đồng nhân dân Huyện giám sát phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.

- Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 (tháng 12 năm 2024): Hội đồng nhân dân Huyện xem xét những vấn đề sau:

+ Báo cáo kết quả công tác năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân Huyện 06 tháng cuối năm 2024; Báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện về đánh giá kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp giữa năm 2024.

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Huyện về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh, ngân sách năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2025; Báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện về kết quả giải quyết các ý kiến của cử tri trước và sau kỳ họp giữa năm 2024; Báo cáo của Ủy Ban nhân dân Huyện về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024.

+ Các báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2024 của Tòa án nhân dân Huyện và Viện kiểm sát nhân dân Huyện.

+ Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế.

+ Hội đồng nhân dân Huyện giám sát phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.

đ) Năm 2025

- Kỳ họp giữa năm 2025 (tháng 7 năm 2025): Hội đồng nhân dân Huyện xem xét những vấn đề sau:

+ Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội; Báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện về đánh giá kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp cuối năm 2025; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân Huyện 06 tháng đầu năm 2025.

+ Các báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2025; Báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2024; Báo cáo công tác giải quyết các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2025.

+ Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế.

+ Các báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2025 của Tòa án nhân dân Huyện và Viện kiểm sát nhân dân Huyện.

+ Hội đồng nhân dân Huyện giám sát phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.

- Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 (tháng 12 năm 2025): Hội đồng nhân dân Huyện xem xét những vấn đề sau:

+ Báo cáo kết quả công tác năm 2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân Huyện 06 tháng cuối năm 2025; Báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện về đánh giá kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp giữa năm 2025.

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Huyện về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh, ngân sách năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2025 và thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2026; Báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện về kết quả giải quyết các ý kiến của cử tri trước và sau kỳ họp giữa năm 2025; Báo cáo của Ủy Ban nhân dân Huyện về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2025. 

+ Các báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2025 của Tòa án nhân dân Huyện và Viện kiểm sát nhân dân Huyện.

+ Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế.

+ Hội đồng nhân dân Huyện giám sát phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.

e) Năm 2026

Kỳ họp tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (tháng 4 năm 2026): Hội đồng nhân dân Huyện xem xét Báo cáo tổng kết công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện, Ủy ban nhân dân Huyện, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội, Tòa án nhân dân Huyện, Viện kiểm sát nhân dân Huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Giám sát tại các kỳ họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Hội đồng nhân dân Huyện xem xét các báo cáo khác trình tại các kỳ họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất để giải quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân Huyện.

II. VỀ SỐ LƯỢNG VÀ NỘI DUNG GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

1. Về số lượng chuyên đề tổ chức giám sát hàng năm

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế, Hội đồng nhân dân Huyện giám sát 02 chuyên đề tại 02 kỳ họp thường lệ trong năm. Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện giám sát 02 chuyên đề tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện. Mỗi Ban của Hội đồng nhân dân Huyện giám sát 02 chuyên đề, báo cáo kết quả giám sát cho Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện và gửi báo cáo đến đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện.

2. Về nội dung chuyên đề giám sát hàng năm của Hội đồng nhân dân Huyện

- Năm 2021: Giám sát chuyên đề về “Kết quả thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2021”.

- Năm 2022: Giám sát chuyên đề về “Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2021 – 2022” và chuyên đề về “Công tác quản lý nhà nước về môi trường đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2021 – 2022”.

- Năm 2023: Giám sát chuyên đề về “Công tác phòng, chống tham nhũng và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2021 – 2023” và chuyên đề về “Công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2021 – 2023”.

- Năm 2024: Giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch cho hộ dân trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2022 – 2024” và chuyên đề về “Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2022 – 2024”.

- Năm 2025: Giám sát chuyên đề về “Kết quả thực hiện Đề án Xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2021 – 2025” và chuyên đề về “Công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2021 – 2025”.

- Năm 2026: Giám sát chuyên đề về “Kết quả thực hiện Chương trình nâng chất các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2021 – 2025”.

3. Về nội dung chuyên đề giám sát hàng năm của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân Huyện

Căn cứ vào Nghị quyết này và Nghị quyết hoạt động giám sát hàng năm của Hội đồng nhân dân Huyện, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân Huyện xây dựng Chương trình hoạt động giám sát hàng năm, chọn nội dung giám sát chuyên đề phù hợp, tổ chức hoạt động khảo sát phục vụ cho công tác giám sát.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân Huyện, Tòa án nhân dân Huyện, Viện kiểm sát nhân dân Huyện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chuẩn bị nội dung, tài liệu, báo cáo theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện căn cứ vào tình hình thực tế của Huyện hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, Chánh án Tòa án nhân dân Huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Huyện, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện trình Hội đồng nhân dân Huyện quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình hoạt động giám sát toàn khóa vào Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát hàng năm của Hội đồng nhân dân Huyện; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của 02 Ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện giám sát chặt chẽ việc thực Nghị quyết này. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và các tổ chức thành viên, Đài Truyền thanh và Bản tin Bình Chánh tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân biết, để thực hiện và cùng giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 01 tháng 9 năm 2021./.

   Nơi nhận:

- TT. HĐND TP, UBND TP;

- VP. ĐĐB QH và HĐND TP;

- TTHU, TT.HĐND Huyện;

- UBND, UB.MTTQ VN Huyện;

- 02 Ban (đ/c Tùng, đ/c Phượng);

- Đại biểu HĐND Huyện;

- Các đoàn thể Huyện;

- CQCM, ĐVSN;

- TAND, CAH, VKSND, CCTHADS, QS Huyện;

- CN VP ĐKĐĐ Huyện;

- HĐND, UBND 16 xã – thị trấn;

- CVP, PCVP;

- Cổng TTĐT (để thông tin);

- Lưu: VT, TH (KT,Đ).  

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Dung

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023