HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BÌNH CHÁNH

Số :          /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Chánh, ngày    tháng 12 năm 2021

                DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về Chương trình hoạt động trọng tâm năm 2022 của Hội đồng nhân dân

Huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

________________________________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021 – 2026, KỲ HỌP THỨ BA

(Ngày 24 tháng 12 năm 2021)

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xem xét Tờ trình số 107/TTr-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện về chương trình hoạt động trọng tâm năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Hội đồng nhân dân Huyện thống nhất với Tờ trình số 107/TTr-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện về Chương trình làm hoạt động trọng tâm năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cụ thể như sau:

1. Tổ chức các kỳ họp

a) Tại kỳ họp thường kỳ (kỳ họp giữa năm và cuối năm 2022)

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Huyện xem xét việc thực hiện các nội dung theo quy định của pháp luật, tiến hành xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trự Hội đồng nhân dân Huyện, Ủy ban nhân dân Huyện; xem xét thông qua các Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện, các ban của Hội động nhân dân Huyện trình tại kỳ họp.

b) Tại kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp giải quyết công việc đột xuất

Hội đồng nhân dân Huyện xem xét, quyết định những nội dung quan trọng, đội xuất, cấp bách theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy Ban nhân dân Huyện, các Ban của hội đồng nhân dân Huyện, Đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện.

2. Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân, thường trực hội đồng nhân dân và các ban hội đồng nhân dân huyện

a) Giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân Huyện

- Tổ chức giám sát, khảo sát chuyên đề về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Bình Chánh trong năm 2022.

- Tổ chức giám sát, khảo sát  chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về môi trường đối với các cơ sở gia công, sản xuất trên địa bàn huyện Bình Chánh trong năm 2022.

b) Giám sát, khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện

- Tổ chức giám sát, khảo sát chuyên đề về thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Huyện.

- Tổ chức giám sát, khảo sát chuyên đề về công tác triển khai thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện.

- Tổ chức giám sát, khảo sát chuyên đề về thực hiện các chính sách hỗ trợ người có công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Huyện.

c) Giám sát, khảo sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Huyện

- Tổ chức giám sát, khảo sát về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân; tiếp nhận, giải quyết, trả lời đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2021 – 2022

- Tổ chức giám sát, khảo sát về Quy trình giải quyết hồ sơ tách thửa đất; chuyển mục đích đất ở trong khu vực quy hoạch có chức năng xây dựng mới, chuyển mục đích đất ở có diện tích lớn hơn hạn mức theo quy định trong khu dân cư hiện hữu; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có biến động do tự tách thửa, tự chuyển mục đích, tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn từ 01/01/2021 đến 30/6/2022”.

- Tổ chức giám sát về hoạt động các cơ quan tư pháp tại các đơn vị: Tòa án nhân dân,Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án Dân sự huyện Bình Chánh giai đoạn 2021 – 2022.

d) Giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân Huyện

- Tổ chức giám sát, khảo sát việc thực hiện kế hoạch triển khai chuyển mục đích sử dụng đất ở trong khu quy hoạch dân cư xây mới trên địa bàn Huyện.

- Tổ chức giám sát, khảo sát về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023 trên địa bàn Huyện.

đ) Giám sát thường xuyên

Công tác quản lý nhà nước về môi trường, an toàn giao thông, công tác quản lý trật tự đô thị, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh trật tự và một số nội dung khác.

3. Một số hoạt động khác

a) Tổ chức diễn đàn “Trách nhiệm và Việc làm”

- Diễn đàn “Trách nhiệm và Việc làm” về “Giải quyết có hiệu quả tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn huyện Bình Chánh”.

- Diễn đàn “Trách nhiệm và Việc làm” về “Hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất và xây dựng nhà ở cho người lao động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19”.

b) Phiên họp giải trình của Hội đồng nhân dân Huyện

- Về sản phẩm du lịch của huyện Bình Chánh.

- Về công tác bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn Huyện.

c) Tổ chức Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện định kỳ hàng tháng: Tùy vào tình hình thực tế, Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện đưa nội dung vào Phiên họp định kỳ hàng tháng để trao đổi, thảo luận.

d) Tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư: Tiếp công dân thường xuyên, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân theo quy định.

đ) Phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026.

e) Tổ chức giao ban định kỳ hàng Quí năm 2022 giữa Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân 16 xã, thị trấn.

g) Tổng kết công tác thực hiện Qui chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh năm 2022.

h) Tham dự các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị do các cấp có thẩm quyền tổ chức.

i) Tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân Huyện với Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện khác (nếu có).

k) Tổ chức Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với Hội đồng nhân dân Huyện khác trong nước nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động, kinh nghiệm thực tiễn về công tác dân cử.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

 1.  Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện phân công cho từng thành viên trong Thường trực, 02 Ban Hội đồng nhân dân Huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện theo dõi, tham mưu, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung đã đề ra, đảm bảo tiến độ thời về gian và chất lượng, yêu cầu công tác; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của 02 Ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện giám sát chặt chẽ việc thực Nghị quyết này. 
 2.  Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia Đoàn giám sát, khảo sát và các hoạt động khác theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện.
 3.  Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện giao ban nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác và phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo; Đồng thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành tốt Chương trình công tác đã đề ra.
 4.  Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát sẽ được gửi đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết.
 5.  Tùy vào tình hình thực tế hoạt động, Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện có thể xem xét để điều chỉnh nội dung hoạt động trong năm 2022.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2021./. 

  Nơi nhận:

- TT. HĐND TP, UBND TP;

- VP. ĐĐB QH và HĐND TP;

- TTHU, TT.HĐND Huyện;

- UBND, UB.MTTQ VN Huyện;

- 02 Ban (đ/c Tùng, đ/c Phượng);

- Đại biểu HĐND Huyện;

- Các đoàn thể Huyện;

- CQCM, ĐVSN;

- TAND, CAH, VKSND, CCTHADS, QS Huyện;

- CN VP ĐKĐĐ Huyện;

- HĐND, UBND 16 xã – thị trấn;

- CVP, PCVP;

- Cổng TTĐT (để thông tin);

- Lưu: VT, TH (KT).  

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Dung

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH