HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 HUYỆN BÌNH CHÁNH
 

Số:             /NQ-HĐND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

Bình Chánh, ngày      tháng  7 năm 2021

                                                                                                                         

                                     DỰ THẢO

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng nhân dân

huyện Bình Chánh khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Sau khi xem xét Tờ trình số       /NQ-HĐND ngày      tháng 7 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện về Chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện;

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Hội đồng nhân dân Huyện thống nhất thông qua chương trình hoạt động toàn khóa của của Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Tờ trình số       /TT-HĐND ngày    tháng 7 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, cụ thể:

 1. Tổ chức các kỳ họp

  Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân Huyện tổ chức 10 kỳ họp thường lệ theo luật định, 01 kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ và một số kỳ họp bất thường.

a)  Hoạt động tại các kỳ họp thường lệ

- Tại kỳ họp thường lệ giữa năm (khoảng giữa đến cuối tháng 7), Hội đồng nhân dân huyện xem xét một số báo cáo trọng tâm sau:

+ Báo cáo công tác 6 tháng của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Huyện.

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện về: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

+ Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện về tham gia công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm.

+ Báo cáo về thực thi pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

+ Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện.

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

+ Các Ban của Hội đồng nhân dân Huyện Thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân Huyện.

+ Tờ trình về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân Huyện

+ Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

- Tại kỳ họp thường lệ cuối năm (khoảng giữa đến cuối tháng 12), Hội đồng nhân dân Huyện xem xét một số báo cáo trọng tâm sau:

+ Báo cáo công tác hằng năm của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Huyện.

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cả năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của năm sau; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

+ Thông báo năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện về tham gia công tác xây dựng chính quyền.

+ Báo cáo về thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

+ Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện.

+ Các Ban của Hội đồng nhân dân Huyện thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân Huyện.

+ Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

- Thời gian tổ chức kỳ họp sớm hơn 30 ngày hoặc trể hơn 30 ngày so với thời gian dự kiến tổ chức.

b) Hoạt động tại kỳ họp bất thường

- Hội đồng nhân dân Huyện xem xét, thảo luận các giải pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc, khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

- Công tác nhân sự (nếu có).

 

c) Hoạt động tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ

Hội đồng nhân dân Huyện xem xét một số báo cáo trọng tâm sau: Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Huyện.

2. Hoạt động giám sát

a) Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Huyện và các báo cáo khác.

b) Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp về tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết Hội đồng nhân dân Huyện.

c) Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện, nghị quyết của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân Huyện.

d) Tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện.

đ) Xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri.

e) Tăng cường hoạt đông giám sát đối với việc phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng (nếu có).

g) Giám sát chuyên đề

Căn cứ chương trình hoạt động giám sát hàng năm, Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện đề nghị Hội đồng nhân dân huyện giám sát 02 chuyên đề tại kỳ họp thường lệ trong năm; Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện giám sát từ 01 đến 02 chuyên đề tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện; các Ban của Hội đồng nhân dân Huyện giám sát 02 chuyên đề, báo cáo kết quả với Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện và gửi báo cáo đến đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện.

h) Lấy phiếu tín nhiệm

Hội đồng nhân dân Huyện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân Huyện bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

i) Bỏ phiếu tín nhiệm

          Khi có kiến nghị của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện hoặc có kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện hoặc người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu  Hôi đồng nhân dân Huyện trở lên đánh giá tín nhiệm thấp, Hội đồng nhân dân Huyện tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân Huyện bầu.

          3. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

          a) Tiếp xúc cử tri

          - Trên cơ sở ban hành Quy chế phối hợp về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh tăng cường tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân;

          - Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo giới; gặp gỡ thiếu nhi 01 năm/lần.

          - Tổ chức các hoạt động “gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân” để lắng nghe tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân và tạo điều kiện để người dân phát huy quyền làm chủ của mình với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

          b) Tổ chức tiếp công dân theo luật định

c) Nâng cao chất lượng, quy trình hoạt động xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

          4. Hoạt động trao đổi kinh nghiệm, đối ngoại

          Tổ chức Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm trong nước mỗi năm một lần (và nước ngoài nếu có thể) và do yêu cầu nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động, kinh nghiệm thực tiễn về công tác dân cử.

          5. Các hoạt động khác

          - Triển khai Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh, Quy chế phối hợp về việc tiếp xúc cử tri, Quy chế tiếp công dân.

          - Giao Thường trực Hội đồng nhân dân chuẩn bị báo cáo Hội đồng nhân dân công tác tổ chức Hội thảo, Hội nghị, tọa đàm.

          - Các hoạt động khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân Huyện.

          - Tham dự các lớp tập huấn, Hội thảo, Hội nghị, hoạt động khảo sát do các cấp có thẩm quyền tổ chức.

          - Tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

          - Tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các quận, huyện (nếu có).

          Ngoài những nội dung nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế của huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện sẽ điều chỉnh, bổ sung chương trình làm việc của Hội đồng nhân dân Huyện và báo cáo với Hội đồng nhân dân Huyện tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Bancủa Hội đồng nhân dân tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung nghị quyết này.

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XI kỳ họp thứ hai thông qua ngày      tháng 7 năm 2021./.

         

  Nơi nhận:

-  TT HDND TP, UBND TP;

-  TTHU, HĐND, UBND huyện;

Ban TT UBMTTQVN huyện;

-  Ban KT-XH, Ban PC;

Đại biểu HĐND huyện;

-  Các phòng, ban huyện;

CT HĐND, UBND xã, thị trấn;

-   Lưu: VT-VP (KTh).

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Thị Kim Dung

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023