HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BÌNH CHÁNH

Số :          /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Chánh, ngày    tháng 12 năm 2021

                  DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về nội dung thông qua tại kỳ họp thứ ba của

Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

________________________________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021 – 2026, KỲ HỌP THỨ BA

(ngày 24 tháng 12 năm 2021)

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xem xét Tờ trình số 106/TTr-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh về chương trình nội dung kỳ họp thứ ba của Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện thống nhất với Tờ trình số 106/TTr-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh về chương trình nội dung kỳ họp thứ ba của Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cụ thể sau:

1. Hội đồng nhân dân huyện tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy tại kỳ họp thứ ba

2. Hội đồng nhân dân huyện xem xét các tờ trình, báo cáo sau:

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động trọng tâm năm 2022; báo cáo về đánh giá kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai. Tờ trình về chương trình nội dung kỳ họp thứ ba; tờ trình về chương trình hoạt động trong tâm năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện. Các báo cáo công tác năm 2021 của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội.

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh, ngân sách năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và phân bổ kế hoạch sử dụng đất năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2021 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2022. Tờ trình về thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; tờ trình về triển khai chương trình phát triển thanh niên huyện Bình Chánh giai đoạn 2021 – 2030; tờ trình về ban hành giá cụ thể dịch vụ thu gom tại nguồn và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2021 - 2025. 

- Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh về tổng kết công tác năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022; Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh về tổng kết công tác kiểm sát năm 2021.

- Các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội. 

3. Hội đồng nhân dân huyện thống nhất với nội dung phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về công tác phối hợp tham gia xây dựng chính quyền năm 2021

4. Hội đồng nhân dân huyện chia làm 03 tổ đại biểu để thảo luận, góp ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện Bình Chánh.

5. Hội đồng nhân dân huyện tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại kỳ họp thứ ba

- Các ý kiến đóng góp được tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh vào các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba trước khi ban hành.

- Đối với những ý kiến góp ý của các đại biểu thảo luận tại 03 tổ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện bổ sung vào kế hoạch và triển khai thực hiện trong năm 2022.

6. Hội đồng nhân dân huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết và giao cho Thường trực Hôi đồng nhân dân huyện hoàn chỉnh, ban hành, triển khai thực hiện gồm: 

Nghị quyết về xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Chánh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết về chấp thuận cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành giá cụ thể dịch vụ thu gom tại nguồn và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về triển khai chương trình phát triển thanh niên huyện Bình Chánh giai đoạn 2021 – 2030; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2022; Nghị quyết về phê duyệt kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2022; Nghị quyết về Chương trình hoạt động trọng tâm năm 2022; Nghị quyết về thông qua các nội dung trình tại kỳ họp thứ ba.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện các Nghị quyết. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên, Đài Truyền thanh và Bản tin Bình Chánh tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện và cùng tham gia giám sát việc thực hiện các Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 kỳ họp thứ ba thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2021./.

  Nơi nhận:

  - TTHĐND, UBND Thành phố;

  - VP ĐĐBQH&HĐND Thành phố;

  - TTHU, TTHĐND, UBND huyện;

  - Ban TTUBMTTQVN huyện;

  - Ban KT-XH, Ban PC;

  - Đại biểu HĐND huyện;

  - Các phòng, ban, ĐVSN huyện;

  - Đài Truyền thanh và Bản tin Bình Chánh;

  - Cổng TTĐT huyện (để thông tin);

  - TTHĐND, UBND 16 xã, thị trấn;

  - Lưu: VT (KT).  

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Dung

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH